aaa
Cod Ymarfer Archwilio

Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd Cyffredinol fel arfer proffesiynol gorau.

O dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, gall yr Archwilydd Cyffredinol baratoi cynllun i ddirprwyo swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfan gwbl neu’n rhannol i weithiwr cyflogedig Swyddfa Archwilio Cymru neu i berson sy’n darparu gwasanaethau i Swyddfa Archwilio Cymru. Ni chaiff unrhyw berson na gweithiwr dderbyn awdurdod o dan y Cynllun oni bai bod y gweithiwr neu’r person yn cytuno i gydymffurfio gyda’r Cod newydd.

Adolygir y Cod yn flynyddol yn unol ag ymrwymiad a wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol i Bwyllgor Cyllid y Senedd, ac yn 2021 bydd yr adolygiad hwnnw'n ystyried canlyniad ein hymgynghoriad Cyflawni Ymchwiliadau'r Archwilydd Cyffredinol, 2020-25.

Related News

Yr Archwilydd Cyffredinol yn lansio Cod diwygiedig i archwilwyr

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA