Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid
16 Rhagfyr 2021

Ceisiodd ein gwaith ateb y cwestiwn: A yw gwasanaethau gofal llygaid yn y Bwrdd Iechyd yn cael eu darparu'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda chynlluniau clir i ddiwallu anghenion presennol ein poblogaeth ac i’r dyfodol?

Yn gyffredinol, canfuom y bu dirywiad sylweddol ym mherfformiad gwasanaethau gofal llygaid oherwydd y pandemig. Mae'r Bwrdd Iechyd yn awyddus i wella ac mae'n mabwysiadu'r hyn sy'n ddealladwy yn ymateb adweithiol i dwf rhestrau aros a achoswyd gan y pandemig ochr yn ochr ag adeiladu ar ei gynlluniau mwy rhagweithiol yr oedd wedi dechrau eu datblygu yn 2018 a 2019. Erys heriau sylweddol, yn enwedig gan fod disgwyl i'r galw fod yn fwy yn y dyfodol nag a welwyd yn y gorffennol.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback