Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • aaa
  Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adolygiad Dilynol o Theatrau Llawdriniaethau
  Rydym wedi cynnal adolygiad pellach i archwilio’r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed…
 • Delwedd clawr llythyr gyda theitl llythyren
  Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yn ystod pandemig COVID-19
  Arsylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2020. 
 • delwedd clawr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad dilynol o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd
  Roedd yr adolygiad hwn yn asesu a fu unrhyw newidiadau o ran cyllidebau a staff yng ngwasanaethau iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor ac i ba raddau y mae wedi mynd i’r afael â’…
 • aaa
  Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar Iechyd yr Amgylchedd – Cyflawni gyda Llai…
 • Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad cryno hwn yn gosod allan ein hasesiad o drefniadau Addysg Iechyd a Gwella Cymru (HEIW) ar gyfer atal a datgelu twyll.
 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?
 • A picture containing indoor, table, desk, sitting
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru
  Mae ein hofferyn data newydd yn dangos gwariant ychwanegol pob corff y GIG o ganlyniad i’r pandemig a’u sefyllfaoedd ariannol presennol
 • delwedd clawr
  Cyngor Caerdydd – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden
  Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y cyngor o ddarparu gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian?
 • Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau
  Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau
  Sut yr ymatebodd cynghorau i’r her yng ngwanwyn a haf 2020. 

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.