Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

30 Gorff 2014 - 2:32yp

Edrychodd yr archwiliad hwn ar sut mae Bwrdd Addysgu Iechyd Powys (y Bwrdd Iechyd) yn mynd ati i reoli prosesau rhagnodi ym maes gofal sylfaenol a cheisiodd ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r camau a gymerir gan y Bwrdd Iechyd yn cefnogi prosesau rhagnodi diogel, effeithiol a darbodus ym maes gofal sylfaenol?’

29 Gorff 2014 - 3:31yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Powys i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’i waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Yn yr astudiaeth hon, gwnaethom adolygu gwaith cynghorau i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) gan ystyried p’un a ydynt mewn sefyllfa dda i alluogi pobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny i gyflawni canlyniadau gwell.

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Adolygodd tîm o Swyddfa Archwilio Cymru y Fframwaith a’r Cynllun Gweithredu newydd ac edrychwyd ar gynnydd mewn 10 cyngor ledled Cymru cyn gweithredu’r Fframwaith ar ran yr

Archwilydd Cyffredinol. Ystyriodd y tîm a yw’r sector cyhoeddus yng Nghymru mewn sefyllfa dda i sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny.

8 Gorff 2014 - 2:43yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau’r Awdurdod ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau yn ystod 2012-13, ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

12 Meh 2014 - 11:26yb

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

3 Meh 2014 - 10:59yb

Paratowyd y cynllun ffioedd hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013 (y Ddeddf).

3 Meh 2014 - 9:31yb

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, gan gadw annibyniaeth y swydd honno’n a darparu ar gyfer safonau llywodraethu cadarn ar yr un pryd.

30 Mai 2014 - 11:57yb

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

30 Mai 2014 - 11:48yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â chammau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (yr Awdurdod) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13 a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Tudalennau