Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

 • Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - diweddariad am gynllun gwaith

  Mae’r papur rhoi trosolwg cyffredinol o’r gwaith archwilio cyfredol a’r gwaith archwilio wedi’i gynllunio a allai gynorthwyo rhaglen y Pwyllgor...

  Our Plans and Accounts
 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-16

  Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a...

  Annual Reports, Our Plans and Accounts
 • Cynllun Blynyddol 2016-17

  Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2016-17.

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Ffioedd 2016-17

  Rydyn ni wedi paratoi’r Cynllun Ffioedd hwn o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. Mae’r Cynllun Ffioedd, wedi iddo gael ei...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Ymgynghoriad ynghylch Ffïoedd 2016-17 Crynodeb

  Mae’r ddogfen gryno hon yn tynnu sylw at y darganfyddiadau allweddol yn ein Hymgynghoriad Ffioedd diweddar ym mis Medi 2015.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad Cydraddoldeb 2014-15

  Dyma’r adroddiad cyntaf ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar ein cydymffurfiaeth â Dyletswydd Gyffredinol Deddf...

  Our Plans and Accounts
 • Amcangyfrif 2016-17

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, yr ydym yn paratoi amcangyfrif incwm a threuliau ein sefydliad, ac yn ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Cynllun Blynyddol 2015-16 - adroddiad interim

  Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 30 Medi 2015 ac fe’i paratowyd ar y cyd, a’i osod gerbron Cynulliad...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad blynyddol a Chyfrifon 2014-15

  Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a...

  Annual Reports, Our Plans and Accounts
  Finance
 • Cynllun Blynyddol 2015-16

  Ein Cynllun hwn yn lasbrint o’r modd yr ydym yn cynnig blaenoriaethu ac atgyfnerthu ein rhaglenni gwaith yn ystod 2015-16 ac yn cynnwys gwybodaeth...

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.