Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

26 Hyd 2015 - 12:17yp

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 30 Medi 2015 ac fe’i paratowyd ar y cyd, a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

15 Meh 2015 - 12:05yp

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac mae’n cynnwys materion fel y’i cyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

31 Maw 2015 - 9:00yb

Ein Cynllun hwn yn lasbrint o’r modd yr ydym yn cynnig blaenoriaethu ac atgyfnerthu ein rhaglenni gwaith yn ystod 2015-16 ac yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein blaenoriaethau dros y tair blynedd nesaf.

2 Maw 2015 - 12:01yp

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Darren Millar AC.

28 Ion 2015 - 10:32yb

Mae’r Cynllun Ffioedd yn darparu’r sail rydym yn ei defnyddio wrth godi ffioedd ar y cyrff cyhoeddus rydym yn eu harchwilio.

24 Hyd 2014 - 3:43yp

Mae adroddiad interim cynnydd a wnaed gennym yn ystod y chwe mis hyd at 30 Medi 2014 wrth gyflawni ymrwymiadau’r Cynllun Blynyddol.

24 Hyd 2014 - 2:49yp

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, yr ydym yn paratoi amcangyfrif incwm a threuliau ein sefydliad, ac yn ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol.

15 Gorff 2014 - 3:41yp

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Darren Millar AC.

3 Meh 2014 - 10:59yb

Paratowyd y cynllun ffioedd hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013 (y Ddeddf).

3 Meh 2014 - 9:31yb

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, gan gadw annibyniaeth y swydd honno’n a darparu ar gyfer safonau llywodraethu cadarn ar yr un pryd.

Tudalennau