Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19

  Blwyddyn gynhyrchiol arall i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

  Our Plans and Accounts
 • Memorandwm esboniadol i’r Pwyllgor Cyllid

  Mae'r Memorandwm hwn yn ymwneud a’r amrywiad yn ein hamcangyfrif ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben yn 2021.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Cynllun Blynyddol 2019-20

  Datgelu cynllun i wneud swyddfa archwilio cymru yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Ffioedd 2019-20

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2019-20, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2020

  Yn ogystal â chwarae ein rhan i ddiogelu arian cyhoeddus a chefnogi gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein...

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun blynyddol - adroddiad interim 2018-19

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2018-19 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018.

  Our Plans and Accounts
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2016-18

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol ddwyflynyddol yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad cydraddoldeb 2017-18

  Canfuwch sut rydym wedi cyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb.

  Our Plans and Accounts
 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

  Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a...

  Our Plans and Accounts
 • Hawliau mynediad Archwilydd Cyffredinol Cymru

  Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.