• Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau
    £34,611- £41,053 (band cyflog 3)
    Bydd y cyflog yn cychwyn ar bwynt isaf y raddfa.
    Caerdydd

Ynglŷn â'r swydd hon

Description

Mwy am y swydd

Mae Archwilio Cymru yn awyddus i recriwtio Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau

Oes gennych chi wybodaeth gadarn am iechyd a diogelwch? Allwch chi fod yn arweinydd y sefydliad ar gyfer Iechyd a Diogelwch? Hoffech chi gael her newydd?

Ie? Yna mae gennym gyfle cyffrous i fod yn Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau inni

Mae Iechyd a Diogelwch wedi'i wreiddio yn y ffordd y mae Archwilio Cymru'n gweithio, ar draws ein tri phrif leoliad swyddfa ledled Cymru, ein dull hybrid o weithio, wrth weithio mewn safleoedd cleientiaid a phan fydd unigolion yn ymgymryd â gwaith ar eu pennau eu hunain.  

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster NEBOSH. 

Mae'r swydd yn cynnwys ategu ein strategaeth ystadau a rheoli asedau, arwain a chymryd rhan mewn prosiectau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch a chyfleusterau, datblygu polisïau a chanllaw perthnasol a goruchwylio ein gwaith cynnal a chadw ataliol arfaethedig a'n rhwymedigaethau dyletswydd gofal. 

Byddwch yn gweithio mewn tîm amlddisgyblaethol bach, sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau, gan ategu staff ledled Cymru. Oherwydd natur y swydd, mae angen rhywfaint o deithio ledled Cymru, y byddwch yn cael eich ad-dalu amdano drwy ein Polisïau traul. Mae'r swydd hefyd yn gofyn am elfen o godi a chario, yr ydym yn darparu hyfforddiant ar ei chyfer.

Lleolir y swydd o fewn ein Swyddfa Caerdydd; ond sylwer, mae gan Archwilio Cymru ddull hybrid o weithio, lle bydd rhai dyddiau yn ein swyddfa neu un o'n lleoliadau eraill, a cheir opsiwn i dreulio ambell ddiwrnod cartref.   

Hoffem hefyd sôn bod ein gwerthoedd a'n hymddygiadau craidd wrth wraidd popeth a wnawn, felly rydym yn chwilio am rywun sydd o blaid gwneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus.

Pwy yw Archwilio Cymru

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio annibynnol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein rôl ni yw:

  • Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus.
  • Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethau Gwerth am Arian.
  • Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle deinamig a chyfeillgar i weithio, gyda diwylliant anhygoel o gefnogol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Rydyn ni'n hyblyg – yn gweithio'n gallach;  wrth ddarparu dewisiadau o sut, pryd a lle mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – rydym yn ymddiried ynoch chi wrth wneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg wrth eich cefnogi yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Mae gennym delerau rhagorol – rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith trwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (unigryw o wyliau banc cyhoeddus), gallwch hefyd brynu,  gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig.

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl – rydym yn eiriolwyr dros ddatblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i gyflawni eu dyheadau gyrfa i fod y gorau y gallant Rydym yn cynnig 10 diwrnod hyfforddi y flwyddyn sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anstrwythuredig.  Mae ein cynllun mentora a hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn yn rhoi cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddynt.

Mae gennym Fuddion Rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy'n cael ei ystyried yn un o'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwr gorau.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael ein Hachredu - Rydym yn gyflogwr teuluoedd sy'n gweithio a Newid 100 balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Sut brofiad yw gweithio yn ein Tîm Gwasanaethau Busnes.

Mae Gwasanaethau Busnes yn dîm amlddisgyblaethol sy'n gyfrifol am reoli cofnodion, cyfleusterau gan gynnwys rheolaeth ystadau ac amgylcheddol, caffael, a meysydd cysylltiedig eraill. Efallai y cewch gyfle i weithio ar amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni i gefnogi ein gwaith ehangach yn y Gwasanaethau Corfforaethol.

Canfuwch fwy

Gallwch ganfod mwy am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn y swydd ddisgrifiad. I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â Laurie Davies ar 029 2032 0500.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 10 Rhagfyr 2023. Sylwch, bydd proses ddethol dau gam ar gyfer y swydd hon. Yn dilyn sifftio eich cais ar-lein bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad sy'n cynnwys cyfweliad ac asesiad.

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500 neu drwyAdnoddauDynol.Cyflogres@archwilio.cymru

Sylwch, nid ydym yn gallu noddi fisas gwaith.

Dyddiad Cau

  • 10/12/2023
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy