Newyddion

News pane

Apwyntiad Archwilydd Cyffredinol newydd

14 Maw 2018 - 3:45yp

Edrychwn ymlaen at groesawu Adrian Crompton i’w swydd newydd fel Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dilyn pleidlais Aelodau’r Cynulliad i gefnogi ei enwebiad yn ystod Cyfarfod Llawn heddiw.

Rydym wedi cael ein henwebu am ddwy wobr

9 Maw 2018 - 1:35yp

Gwobr Arloesedd CIPFA ar gyfer Adrodd Ariannol a Thîm Adnoddau Dynol y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn cyrraedd safon iechyd corfforaethol efydd

6 Maw 2018 - 10:32yb

Cydnabyddiaeth am Iechyd a Llesiant yn y Gweithle

Mae’r system addasu tai yng Nghymru ‘yn gymhleth, yn adweithiol ac yn annheg’

22 Chwef 2018 - 12:45yb

Mae cwsmeriaid yn fodlon iawn, ond mae hyn yn cuddio system nad yw’n llwyddo i bawb a allai elwa arni, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Beth yw eich stori chi? Lansio arolwg i gasglu barn pobl ifanc am wasanaethau cyhoeddus

20 Chwef 2018 - 9:45yb

Rydym am gasglu straeon pobl 16 i 25 oed am eu profiadau o ran cyrchu a defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Mae corff gwarchod y sector cyhoeddus yn ceisio adborth gan y rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd ar god diwygiedig ar gyfer archwilwyr

30 Ion 2018 - 1:47yp

Mae Archwilydd Cyffredinol heddiw yn cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, gyda'r bwriad o lansio cod ymarfer archwilio newydd yn y gwanwyn

Cynghorau lleol yn gwneud cynnydd o ran gwella'r gwaith o lywodraethu a rheoli arian cyhoeddus

25 Ion 2018 - 10:34yb

Ond mae lle o hyd i ddatblygu trefniadau atebolrwydd mwy cadarn

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Cyhoeddi enwebiad Archwilydd Cyffredinol

23 Ion 2018 - 10:32yb

Croesawn enwebiad y Cynulliad i’r swydd

Mae gan GIG Cymru weledigaeth glir o ran y cofnod cleifion electronig, ond mae angen rhagor o waith i gyflawni hyn

10 Ion 2018 - 2:35yp

Er bod elfennau allweddol yn cael eu gweithredu, bu oedi sylweddol, ac, er gwaethaf datblygiadau diweddar, mae yna wendidau allweddol yn y trefniadau cyflwyno

Awdurdodau lleol yn gwneud cynnydd da o ran gweithredu dyletswyddau digartrefedd newydd

8 Ion 2018 - 2:56yp

Fodd bynnag, mae angen canolbwyntio mwy ar fynd i'r afael â'r achosion wrth wraidd digartrefedd

Tudalennau