Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol
Ailgylchu ar gynnydd yng Nghymru ac mae’r dulliau yn fwy cyson
Dod o hyd i ddewisiadau amgen i wastraff tirlenwi yng nghymru
Caffael Capasiti Trin Gwastraff Gweddilliol a Gwastraff Bwyd
Mae gwasanaethau radioleg dan straen ac mae angen gweithredu
Mae’r gwasanaethau'n cael eu rheoli’n dda, ond nid yw’r sefyllfa’n gynaliadwy
Mae angen i gynghorau feddwl a gweithredu’n wahanol i gynnal gwasanaethau yn ardaloedd gwledig Cymru
Darllenwch ein hadroddiad ar wasanaethau Llywodraeth Leol i gymunedau gwledig
Y sefyllfa’n gwaethygu wrth i oediadau ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol yng Nghymru gynyddu
Mae materion sy’n peri pryder sylweddol ac mae angen camau gweithredu
Fy Ngwasanaethau Cynllunio
Llenwch ein harolwg
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Rhag

Beth all Cymru ei ddysgu o brofiad Gwlad y Basg? 

Rhag

Ydych chi'n cynllunio gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni datrysiadau...

Maw

Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu...

Newyddion eraill