Newyddion

News pane

Mae angen dull mwy cydlynol o reoli cymorth ariannol i fusnesau ar Lywodraeth Cymru

29 Tach 2018 - 12:08yb

Mae'r dull presennol yn rhy 'dameidiog', ond mae'n dechrau cael ei ailwampio

Brexit a’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru

20 Tach 2018 - 10:37yb

Roedd Cymru yn wynebu bod ar ei cholled yn ariannol mewn sefyllfa dim cytundeb tan i Lywodraeth y DU ymestyn ei sicrwydd cyllid. Mae angen i Lywodraeth Cymru wella trefniadau trosolwg a chraffu ar y Rhaglen nawr

Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

16 Tach 2018 - 1:41yp

Ar 16 Hydref, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid y drydedd gynhadledd ar gyfer hyfforddeion cyllid, Dyfodol Diamod 2018

Ailgylchu ar gynnydd yng Nghymru ac mae’r dulliau yn fwy cyson

14 Tach 2018 - 1:42yp

Gwell cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a chynghorau wrth wraidd gwelliannau, ond mae costau a pherfformiad yn amrywio ledled Cymru

Mae angen i gynghorau feddwl a gweithredu’n wahanol i gynnal gwasanaethau yn ardaloedd gwledig Cymru

12 Tach 2018 - 12:05yp

Er ei bod yn braf byw a gweithio yn ardaloedd gwledig Cymru, mae’r gostyngiad mewn gwariant cyhoeddus, newidiadau economaidd-gymdeithasol, seilwaith gwael a’r problemau parhaus sy’n codi wrth geisio darparu gwasanaethau, yn effeithio er gwaeth ar yr oddeutu 600,000 o bobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn

Mae gwasanaethau radioleg dan straen ac mae angen gweithredu

7 Tach 2018 - 11:13yb

Mae’r targedau o ran yr amseroedd aros yn cael eu bodloni ac mae’r gwasanaethau'n cael eu rheoli’n dda, ond nid yw’r sefyllfa’n gynaliadwy yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Y sefyllfa’n gwaethygu wrth i oediadau ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol yng Nghymru gynyddu

30 Hyd 2018 - 11:06yp

Mae materion sy’n peri pryder sylweddol ac mae angen camau gweithredu, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol.

£5.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi’i nodi yng Nghymru trwy'r Fenter Twyll Genedlaethol

22 Hyd 2018 - 12:16yp

Mae'r adolygiad diweddaraf yn datgelu £1 filiwn ychwanegol o'i gymharu â'r rownd flaenorol

Dod o hyd i ddewisiadau amgen i wastraff tirlenwi yng nghymru

10 Hyd 2018 - 12:03yp

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru wedi'i ‘rheoli'n dda’ ond mae rhai cynghorau sydd wedi optio allan yn dal i ddibynnu ar dirlenwi

Astudiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

6 Medi 2018 - 5:10yp

Bydd yr astudiaeth yn adolygu'r cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol wrth gyflawni eu dyletswyddau newydd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Byddwn yn helpu i nodi cyfleoedd i wella'r trefniadau rheoli a darparu presennol. 

Tudalennau