News pane

Protocol ar y cyd wedi’i ddiweddaru a gyhoeddwyd ar gyfer gweithio cydweithredol rhwng yr Archwilydd Cyffredinol ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymr

2 Ebr 2015 - 2:20yp

Cyhoeddwyd Protocol Gweithredol wedi'i ddiweddaru heddiw sy'n nodi sut fydd yr Archwilydd Cyffredinol a'i staff yn gweithio ynghyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ategu cyswllt effeithiol, cydweithrediad a rhannu gwybodaeth.

Mae cynghorau yng Nghymru wedi ymateb yn dda i bwysau ariannol sylweddol

1 Ebr 2015 - 3:28yp

Eto i gyd, mae angen iddynt wella eu prosesau rheoli a chynllunio ariannol er mwyn ateb yr heriau ariannol cynyddol sydd i ddod.

Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Tynnu Sylw At Arferion Da O Ran Amseroedd Aros Gofal Dewisol

12 Maw 2015 - 1:29yp

Yn dilyn ei adroddiad beirniadol ar amseroedd aros y GIG, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi Crynodeb o Arferion da ac Addawol, Rhestr Wirio ar gyfer byrddau iechyd a chanlyniadau’r arolwg cleifion

Mae Cyngor Sir Y Fflint wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd anodd

10 Maw 2015 - 1:33yp

Ond mae angen iddo gryfhau agweddau ar ei drefniadau  

Am gael gyrfa sy’n cyfrif?

17 Chwef 2015 - 10:52yb

Ymgeisiwch i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015.

Cyrff cyhoeddus yng nghymru yn gwneud defnydd helaeth o ‘ymadawiadau cynnar’ er mwyn lleihau costau’r gweithlu

9 Chwef 2015 - 6:30yp

Gwariwyd £254 miliwn ar becynnau ymadael cynnar dros gyfnod o bron i bedair blynedd, ond gall hyn arbed hyd at £305 miliwn y flwyddyn ymhen amser.

Yn gyffredinol, mae cynghorau a chyrff yr heddlu yn paratoi cyfrifon amserol

2 Chwef 2015 - 2:06yp

Ond mae angen diwygio nifer gynyddol ohonynt er mwyn cywiro gwallau perthnasol ac mae angen cynnal arfarniadau beirniadol o'r ffordd y caiff cronfeydd wrth gefn eu defnyddio. 

Rhywfaint o gynnydd da ond mae'r modd yr ymdrinnir â cheisiadau am ad-daliad ffioedd cartrefi gofal yn destun pryder o hyd

29 Ion 2015 - 12:00yb

Adroddiad dilynol yn nodi materion parhaus yn ymwneud â hawliadau ôl-weithredol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG

Llawer o gleifion yn disgwyl yn hir am driniaeth y GIG yng Nghymru

26 Ion 2015 - 4:50yp

Mae GIG Cymru yn cael trafferthion gydag amseroedd aros ar gyfer gofal dewisol, ond gallai cynlluniau newydd i ad-drefnu gwasanaethau wella’r sefyllfa.

Mae Cyngor Caerffili yn gwneud cynnydd da yn erbyn argymhellion archwilio diweddar

9 Ion 2015 - 2:04yp

Ond mae Cyngor angen iddo wneud penderfyniad cyfreithlon o hyd ar ddau faes allweddol a gwella trefniadau craffu.

Tudalennau