Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

18 Medi 2015 - 1:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Penfro (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

16 Medi 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cynnydd a wnaed gan gynghorau lleol i fynd i’r afael â’r gwendidau hyn a nodi meysydd y bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn canolbwyntio arnynt wrth archwilio cyfrifon 2015-16.

8 Medi 2015 - 2:48yp

Roedd ein hadolygiad ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn canolbwyntio ar drefniadau diogel, effeithlon ac effeithiol i reoli meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol yn ei ysbytai acíwt. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynhelu ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

27 Awst 2015 - 2:56yp

Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau cynllunio ac adrodd ar welliant cynghorau, awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru, ac asesu a fydd pob awdurdod yn cyflawni dyletswyddau statudol yn ymwneud â gwelliant parhaus

19 Awst 2015 - 12:13yp

Roedd ein hadolygiad ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf yn canolbwyntio ar drefniadau diogel, effeithlon ac effeithiol i reoli meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol yn ei ysbytai acíwt. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynhelu ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

12 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2014.

11 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

31 Gorff 2015 - 1:35yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2014.

21 Gorff 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwiliwr Cyffredinol, bu staff Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio i weld i ba raddau y mae gan gynghorau brosesau rheoli a sicrhau ar gyfer diogelu plant, ac a ydynt yn eu gweithredu.

15 Gorff 2015 - 12:01yb

Cafodd Cronfa Buddsoddiad Cymru mewn Adfywio (y Gronfa) ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2009 fel Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig, wedi’i gofrestru â Thŷ’r Cwmnïau ac o dan berchenogaeth gyfan Llywodraeth Cymru i bob pwrpas.

Tudalennau