Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

15 Tach 2014 - 2:18yp

Mae’r adroddiad hwn ar wasanaethau nyrsio ardal a reolir gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhan o astudiaeth Cymru-gyfan ar nyrsio ardal ym mhob bwrdd iechyd Cymreig.

14 Hyd 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol ym mhob rhan o GIG Cymru yn 2013-14. 

2 Medi 2014 - 4:15yp

Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi’r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o ran ei wasanaethau theatrau.

14 Awst 2014 - 10:31yb

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, gyflwyno adroddiad ar waith archwilio ac asesu ynghylch a yw Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) wedi cyflawni ei ddyletswyddau ac wedi bodloni gofynion y Mesur.

 

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Yn yr astudiaeth hon, gwnaethom adolygu gwaith cynghorau i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) gan ystyried p’un a ydynt mewn sefyllfa dda i alluogi pobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny i gyflawni canlyniadau gwell.

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Adolygodd tîm o Swyddfa Archwilio Cymru y Fframwaith a’r Cynllun Gweithredu newydd ac edrychwyd ar gynnydd mewn 10 cyngor ledled Cymru cyn gweithredu’r Fframwaith ar ran yr

Archwilydd Cyffredinol. Ystyriodd y tîm a yw’r sector cyhoeddus yng Nghymru mewn sefyllfa dda i sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny.

8 Gorff 2014 - 3:12yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

4 Gorff 2014 - 9:55yb

Yn 2013 lluniodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwnaeth ein hadroddiad 24 o argymhellion er mwyn ceisio mynd i’r afael â nifer o bryderon sylfaenol.

30 Meh 2014 - 9:18yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14 a, chan ystyried y rhain, casgliad yr Archwilydd Cyffredinol o ran a yw o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

16 Meh 2014 - 10:21yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â’r trefniadau ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) mewn perthynas â 2012-13 a’i waith cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Tudalennau