Pwy yw pwy?

Huw Vaughan Thomas
 
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ganolog i wasanaethau cyhoeddus Cymru, gan weithredu dros ansawdd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ogystal â sicrhau cydymffurfiaeth a rheoleidd-dra

Pwyllgor Rheoli

Mae ein Pwyllgor Rheoli yn gyfrifol am gyfarwyddo y sefydliad - drwy drawsnewid a rhedeg y busnes.

Cyfarwyddwyr

Mae gennym hefyd nifer o gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am reoli nifer o brosiectau yr ydym yn eu cyflwyno bob blwyddyn.

Aelodau'r Bwrdd

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 3 aelod anweithredol i'n Bwrdd statudol. Yr Aelodau eraill yw'r Archwilydd Cyffredinol a 3 o gyflogeion.

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith. Mae hefyd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol.