Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

12 Maw 2015 - 12:00yb

Mae’r rhestr wirio hon yn amlinellu rhai o’r cwestiynau y dylai aelodau bwrdd y GIG fod yn eu gofyn er mwyn cael sicrwydd bod y bwrdd iechyd yn rheoli amseroedd aros yn effeithiol.

11 Maw 2015 - 9:20yb

Mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at waith arolygiaethau perthnasol Cymru. Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o’r asesiadau a gynhaliwyd ers i’r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei adroddiad gwella blynyddol diwethaf ym mis Mehefin 2014. Mae hefyd yn cynnwys canfyddiadau Asesiad Corfforaethol yr Archwilydd Cyffredinol, a gynhaliwyd ym mis Medi 2014.

30 Ion 2015 - 11:34yb

Mae'r archwiliad wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r bwrdd iechyd.

30 Ion 2015 - 10:49yb

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed ar yr argymhellion sy'n deillio o'r arolygiadau ar Staffio ar Wardiau, Gwasanaethau Cleifion Allanol, a'r Defnydd o Meddygon Locwm.

27 Ion 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am berfformiad ac achosion amseroedd aros hir yng Nghymru.

20 Tach 2014 - 12:00yb

Cyflwyniad yw hwn a roddwyd i’r bwrdd iechyd ar ganfyddiadau’r Asesiad Strwythuredig 2014.

15 Tach 2014 - 2:18yp

Mae’r adroddiad hwn ar wasanaethau nyrsio ardal a reolir gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhan o astudiaeth Cymru-gyfan ar nyrsio ardal ym mhob bwrdd iechyd Cymreig.

14 Hyd 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol ym mhob rhan o GIG Cymru yn 2013-14. 

2 Medi 2014 - 4:15yp

Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi’r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o ran ei wasanaethau theatrau.

14 Awst 2014 - 10:31yb

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, gyflwyno adroddiad ar waith archwilio ac asesu ynghylch a yw Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) wedi cyflawni ei ddyletswyddau ac wedi bodloni gofynion y Mesur.

 

Tudalennau