Sicrhau Gwerth am Arian Grantiau Datblygu Gwledig

29 Jun 2020 - 6:13pm

Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sy'n edrych ar a yw grantiau a ddyfarnwyd gan raglen datblygu gwledig Llywodraeth Cymru heb gystadleuaeth wedi darparu gwerth am arian.

Mae Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru Mae’r rhaglen yn ceisio hybu datblygu cymunedol a thwf economaidd cryf a chynaliadwy yng nghefn gwlad Cymru. Mae’n cynorthwyo prosiectau yn y diwydiannau bwyd, ffermio a choedwigaeth i wella cynhyrchiant, amrywiaeth ac effeithlonrwydd.

Beth wnaethon ni

Hyd at 31 Awst 2019, dyfarnodd Llywodraeth Cymru grantiau gwerth cyfanswm o £598 miliwn o dan y rhaglen. Yn gyffredinol, mae Llywodraeth Cymru’n dyfarnu arian grant y Rhaglen Datblygu Gwledig i brosiectau newydd ar ôl cynnal prosesau lle ceir cystadleuaeth agored rhwng yr ymgeiswyr; mae hyn yn helpu i sicrhau mai’r prosiectau gorau sy’n cael yr arian. Fodd bynnag, dyfarnodd Llywodraeth Cymru £68 miliwn drwy ‘geisiadau uniongyrchol’. Drwy’r broses hon, estynnodd swyddogion wahoddiad i unigolion neu sefydliadau yr oeddent yn gyfarwydd â nhw wneud cais heb unrhyw gystadleuaeth.

Bu inni adolygu sampl o £59 miliwn a oedd yn cynnwys y mwyaf o’r ceisiadau uniongyrchol hyn i weld a fu i Lywodraeth Cymru, yn absenoldeb cystadleuaeth, roi mesurau amgen priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian.

Bu inni hefyd adolygu sampl o £30 miliwn a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru i brosiectau sydd eisoes ar waith i weld a oedd y penderfyniadau i ddyfarnu’r cyllid yn seiliedig ar werthusiad o’i lwyddiant, p’run a wnaed y dyfarniad gwreiddiol ar sail cystadleuaeth ai peidio. Hyd yma, drwy raglen 2014- 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £62 miliwn o arian ychwanegol i brosiectau a oedd eisoes ar waith.

Bu inni ganolbwyntio ar brosesau a rheolaethau Llywodraeth Cymru o ran y grantiau a ddyfarnwyd rhwng mis Ionawr 2016 a mis Ionawr 2019. Ni wnaethom adolygu’r prosiectau a gafodd yr arian.

We'd like your feedback