Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20

23 Jun 2020 - 11:41am

Ein datganiadau ariannol ar gyfer 2019-20 ac adolygiad o’n gwaith a pherfformiad dros y deuddeg mis diwethaf.

Mwy am ein Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

O fewn ein Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon rydym yn cynnwys:

  • Adolygiad o’n gwaith yn 2019-20, gan gynnwys dadansoddiad o’n cyflawniadau a’n perfformiad, a’n sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn.
  • Datganiadau ac adroddiadau allweddol sy’n ein galluogi i fodloni gofynion atebolrwydd a dangos cydymffurfiaeth â llywodraethu corfforaethol da a,
  • Datganiadau ariannol Swyddfa Archwilio Cymru, ynghyd â nodiadau ategol ac esboniadol.

Yn ôl yr Adroddiad Blynyddol, yn ystod 2019-20, mae ein swyddogaethau wedi cael eu harfer yn gyson â’r Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer y flwyddyn ac mae’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynllun wedi’u cyflawni i raddau helaeth.

Rydym wedi cynnwys detholiad o astudiaethau achos yn yr Adroddiad hwn er mwyn rhoi mwy o ddealltwriaeth o rai o’r prosiectau rydym wedi ymwneud â nhw a’r cyfraniad mae’r gwaith hwnnw wedi’i wneud o ran dwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif a helpu i wella’r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu.

Mewn ymateb i adborth ar sut rydym yn cyfathrebu ac ymgysylltu, gwnaethom y penderfyniad y llynedd i ddwyn ynghyd amryw linynnau ein gwaith o dan hunaniaeth ymbarél newydd a chliriach – Archwilio Cymru.

Er na ellid disgrifio wythnosau diwethaf 2019-20 fel rhai ‘busnes fel arfer’, roedd yr 11 mis blaenorol yn gyfnod cynhyrchiol iawn i ni o ran cyflawni archwiliadau. Llwyddwyd fwy neu lai i gyflawni’r rhaglen gyfan o archwiliadau a nodwyd yn ein Cynllun Blynyddol, mewn modd amserol ac i safon uchel. Ffocws allweddol ar gyfer y flwyddyn oedd cynyddu ein defnydd o ddadansoddeg data i ddod ag ystadegau a gwybodaeth eraill ynghyd i un adnodd hygyrch a rhyngweithiol.

Hoffwn gymryd y cyfle i dalu teyrnged i’r holl weision cyhoeddus sydd wedi gweithio mor ddiwyd trwy gydol yr argyfwng presennol. Fel y sefydliad sy’n gyfrifol am graffu y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yng Nghymru rydym mewn safle breintiedig o chael gweld pa mor hanfodol ydynt i fywydau pawb, yn enwedig mewn cyfnod fel hyn.

Yr Archwilydd Cyffredinol Adrian Crompton

Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn ariannol flaenorol, sy’n teimlo mor bell yn ôl erbyn hyn, fe wnaethom berfformio’n dda iawn ar y cyfan, ac rwy’n fodlon ar ein cyflawniadau ac yn ymfalchïo ynddynt. Cafodd risgiau strategol eu rheoli’n dda, gwnaed cynnydd sylweddol tuag at gyflawni ein hymrwymiadau newid ac fe wnaethom fodloni llawer o’r targedau heriol a osodwyd ar gyfer ein dangosyddion perfformiad allweddol.

Hoffwn dalu teyrnged i’n staff am eu holl waith caled a’u hymrwymiad gydol y flwyddyn ac rydym yn llawn edmygedd o ba mor dda y mae pawb yn Archwilio Cymru wedi addasu eu swyddi gan bwysoli hyn â bywyd adref o dan y cyfyngiadau.

Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru Isobel Everett

Blaenoriaethau Archwilio Cymru


Yng nghanol pandemig COVID-19, rydym yn cydweithio’n agos â’r cyrff a archwilir gennym er mwyn sicrhau bod ein dyletswyddau statudol a’n gwaith archwilio ehangach yn cael eu cyflawni heb amharu ar ymdrechion cyrff cyhoeddus i ddelio â’r argyfwng cenedlaethol. Ond er ein bod yn gweithio ac ymgysylltu yn gyfan gwbl o bell, nid ydym yn llaesu’n dwylo o gwbl. Mae gan waith archwilio cyhoeddus sy’n targedu ac yn cael ei gyflawni’n dda gyfraniad hanfodol i’w wneud ar hyn o bryd o ran sicrhau gwerth am arian, llywodraethu da ac atebolrwydd. Mae Archwilio Cymru yn cynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus Cymru i ymateb i COVID-19 drwy:

  • ddarparu archwiliad o gyfrifon o ansawdd uchel er mwyn rhoi barn y gellir ymddiried ynddi am sefyllfa ariannol y sector cyhoeddus;
  • archwilio’r materion allweddol sy’n wynebu’r sector cyhoeddus yn ystod y pandemig;
  • hwyluso’r broses o gasglu, dadansoddi a rhannu dysgu ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru mewn amser mor real â phosibl; a
  • manteisio ar ein safbwynt unigryw i ddylanwadu ar gydnerthedd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a’r ffordd y cânt eu llywio i’r dyfodol.

We'd like your feedback