Rhestr wirio i sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymgysylltu â’r trydydd sector ac yn gweithio gydag ef yn effeithiol

26 Jan 2017 - 12:01am

Rhestr wirio i sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymgysylltu â’r trydydd sector ac yn gweithio gydag ef yn effeithiol

Er mwyn cael y budd mwyaf o benderfyniadau ariannu, mae angen i awdurdodau lleol a chyrff yn y trydydd sector sicrhau bod ganddynt y trefniadau a’r systemau cywir ar waith i reoli, gwerthuso a mesur eu gwaith gyda’r trydydd sector. 

Er mwyn helpu awdurdodau lleol a chyrff yn y trydydd sector i ddatblygu eu harferion gwaith, rydym yn argymell y dylai swyddogion awdurdodau lleol a’r trydydd sector ddefnyddio’r rhestr wirio i wneud y canlynol:

  • hunanwerthuso cyfranogiad a threfniadau rheoli, perfformiad ac arfer presennol y trydydd sector;
  • nodi lle mae angen gwella trefniadau cydweithio; a
  • drafftio cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r bylchau a’r gwendidau a nodwyd drwy’r ymarfer hunanwerthuso a’i roi ar waith.

We'd like your feedback