Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

12 Maw 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r arolygon a gynhaliwyd fel rhan o’n hadolygiad o amseroedd aros ar gyfer gofal dewisol yng Nghymru.

12 Maw 2015 - 12:00yb

Mae’r rhestr wirio hon yn amlinellu rhai o’r cwestiynau y dylai aelodau bwrdd y GIG fod yn eu gofyn er mwyn cael sicrwydd bod y bwrdd iechyd yn rheoli amseroedd aros yn effeithiol.

16 Chwef 2015 - 8:26yb

Rhydd yr adroddiad hwn grynodeb o'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ystod 2014.

30 Ion 2015 - 12:00yb

Rhwng Mawrth ac Awst 2014, cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol adolygiad Cymru gyfan o wasanaethau nyrsio ardal yn seiliedig ar wybodaeth fanwl a gasglwyd o'r byrddau iechyd.

27 Ion 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am berfformiad ac achosion amseroedd aros hir yng Nghymru.

20 Ion 2015 - 12:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2014.

15 Ion 2015 - 12:01yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

22 Rhag 2014 - 4:45yp

Mae'r adolygiad oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn cynllunio ac yn defnyddio’i adnoddau nyrsio ardal yn effeithiol fel rhan o’i ddull ehangach o gyflwyno gofal yn y gymuned?’

14 Hyd 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol ym mhob rhan o GIG Cymru yn 2013-14. 

19 Awst 2014 - 11:43yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwgfel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol.

Tudalennau