Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Trawsnewid gofal heb ei drefnu a rheoli cyflyrau cronig

  Cydnabyddir yn gyffredinol bod nifer o rannau o system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru o dan gryn bwysau. Nid yw'r sefyllfa bresennol yn...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adolygiad o Drefniadau Rheoli yr Is-adran Sgrinio 2013

  Mae'r ddogfen hon wedi'i pharatoi at ddefnydd mewnol Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o waith sy'n cael ei gyflawni yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2012

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllunio ac Adrodd ar Welliannau Lleol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘A yw awdurdodau gwella (awdurdodau) yn cynllunio, darparu ac adrodd eu gwelliannau’n effeithiol...

  National Reports
 • Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb

  Aethom ati i archwilio trefniadau cyfl enwi ar gyfer absenoldeb athrawon mewn ysgolion mewn partneriaeth ag Estyn – Arolygiaeth ei Mawrhydi dros...

  National Reports
  Central Government
  Education & Skills
 • Gwella Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol: Materion yn deillio o Archwilio Cyfrifon Cyngor Cymuned 2011-12

  Roedd archwiliad allanol o gyfrifon cynghorau lleol ar gyfer 2011-12 yn dangos bod angen i gynghorau lleol roi ffocws clir ar wella’u trefniadau...

  National Reports
  Local Government
 • Gofal Heb ei Drefnu - Diweddariad ar Gynnydd

  Nod yr adroddiad hwn yw olrhain y cynnydd a wneir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i fynd i’r afael â’r prif faterion a godwyd gennym ym mis...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Gofal Heb ei Drefnu - Diweddariad ar Gynnydd (Crynodeb Gweithredol)

  Nod yr adroddiad hwn yw olrhain y cynnydd a wneir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i fynd i’r afael â’r prif faterion a godwyd gennym ym mis...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Absenoldeb oherwydd salwch a lles

  Gall lefelau uchel o salwch gael effaith andwyol ar allu sefydliad i gyflawni ei amcanion, costio llawer o arian, cymryd llawer o amser i’w rheoli...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Presgripsiynu gofal sylfaenol - Bwrdd Iechyd Cwm Taf

  Mae rheolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar bresgripsiynu gofal sylfaenol wedi’i chefnogi gan weledigaeth strategol eglur ac arweiniad da. Gwnaed...

  Local Reports
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.