Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

4 Chwef 2016 - 12:01yb

Cwmpas cyffredinol ein gwaith oedd canfod a oes gan CNC drefniadau llywodraethu ar waith sy’n helpu i gyflawni ei brif flaenoriaethau a chanlyniadau, neu a yw’n datblygu trefniadau o’r fath.

1 Chwef 2016 - 11:40yb

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn ein hadroddiad blaneorol ar gaffael ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gyhoeddwyd yn 2013, daethom i’r casgliad fod y Bwrdd Iechyd wedi mynd yn groes i’w CASau ei hun o ran tri chontract ymgynghori a oedd yn werth cyfanswm o tua £97,000. Mae’r adroddiad dilynol hwn yn gofyn ‘A yw’r ceisiadau i hepgor gweithdrefnau CASau yn cael eu dilyn ac a yw ein hargymhellion archwilio blaenorol wedi cael eu rhoi ar waith?’

28 Ion 2016 - 10:38yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau arolwg o arweinwyr gwasanaetha cyhoeddus a wnaed fel rhan o’n hadroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015.

14 Ion 2016 - 12:01yb

Dyma'r pumed adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol. Mae’n crynhoi canlyniadau'r gwaith ar gyfer 2014-15 yn y mathau canlynol o gyrff llywodraeth leol (cyrff a archwilir) yng Nghymru: Awdurdodau unedol, Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol, Comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, Awdurdodau tân ac achub, Awdurdodau parciau cenedlaethol, Cydbwyllgorau & Awdurdodau porthladdoedd.

6 Ion 2016 - 12:07yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol yn y Bwrdd Iechyd i asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith, a hefyd wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2013.

23 Rhag 2015 - 12:01yp

Nod yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol yn effeithiol?’

17 Rhag 2015 - 11:40yb

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, mae staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi paratoi’r adroddiad hwn er mwyn rhoi darlun o ymateb gwasanaethau cyhoeddus datganoledig i’r heriau y maent wedi bod yn eu hwynebu a’u cynlluniau i fynd i’r afael â’r pwysau yn y dyfodol.

1 Rhag 2015 - 11:08yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r gwaith a wnaed yng Nghyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran yr Archwilydd Cyffredinol ac mae hefyd yn seiliedig ar waith yr arolygiaethau perthnasol yng Nghymru.

 

25 Tach 2015 - 4:18yp

Roedd yr adolygiad hwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn canolbwyntio ar drefniadau diogel, effeithlon ac effeithiol i reoli meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol yn ei ysbytai acíwt. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynhelu ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

30 Hyd 2015 - 9:12yb

Rydym wëid gwneud gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda’r nod o sicrhau perfformiad da, er gwaethaf y cyfyngiadau cynyddol ar y gyllideb?

Tudalennau