Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

1 Rhag 2015 - 11:08yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r gwaith a wnaed yng Nghyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran yr Archwilydd Cyffredinol ac mae hefyd yn seiliedig ar waith yr arolygiaethau perthnasol yng Nghymru.

 

25 Tach 2015 - 4:18yp

Roedd yr adolygiad hwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn canolbwyntio ar drefniadau diogel, effeithlon ac effeithiol i reoli meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol yn ei ysbytai acíwt. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynhelu ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

30 Hyd 2015 - 9:12yb

Rydym wëid gwneud gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda’r nod o sicrhau perfformiad da, er gwaethaf y cyfyngiadau cynyddol ar y gyllideb?

22 Hyd 2015 - 5:20yp

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn ddiweddar wedi cwblhau gwaith adolygiad lefel uchel ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i edrych ar y cynnydd a wnaethpwyd ers gosodwyd y Bwrdd Iechyd mewn mesurau arbennig ym mis Mehefin eleni gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

15 Hyd 2015 - 12:01yb

Yn ystod 2015, fe wnaethom gynnal archwiliad er mwyn canfod a oedd cynghorau’n gweithio’n effeithiol er mwyn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol.

16 Medi 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cynnydd a wnaed gan gynghorau lleol i fynd i’r afael â’r gwendidau hyn a nodi meysydd y bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn canolbwyntio arnynt wrth archwilio cyfrifon 2015-16.

14 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad gwella blaenorol ym mis Mehefin 2014.

13 Awst 2015 - 9:16yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2014.

31 Gorff 2015 - 1:40yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

21 Gorff 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwiliwr Cyffredinol, bu staff Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio i weld i ba raddau y mae gan gynghorau brosesau rheoli a sicrhau ar gyfer diogelu plant, ac a ydynt yn eu gweithredu.

Tudalennau