Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

12 Maw 2015 - 12:00yb

Mae’r rhestr wirio hon yn amlinellu rhai o’r cwestiynau y dylai aelodau bwrdd y GIG fod yn eu gofyn er mwyn cael sicrwydd bod y bwrdd iechyd yn rheoli amseroedd aros yn effeithiol.

1 Chwef 2015 - 3:27yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi o'r nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Addysgu Iechyd Powys yn ystod 2014.

27 Ion 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am berfformiad ac achosion amseroedd aros hir yng Nghymru.

14 Hyd 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol ym mhob rhan o GIG Cymru yn 2013-14. 

30 Medi 2014 - 9:38yb

Rydym wedi cyflwyno darlun o’r hyn mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio ei gyflawni, sut mae’n gwneud hynny, a’r cynnydd mae wedi’i wneud ers i’r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei adroddiad blynyddol diwethaf ar welliannau.

30 Gorff 2014 - 2:32yp

Edrychodd yr archwiliad hwn ar sut mae Bwrdd Addysgu Iechyd Powys (y Bwrdd Iechyd) yn mynd ati i reoli prosesau rhagnodi ym maes gofal sylfaenol a cheisiodd ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r camau a gymerir gan y Bwrdd Iechyd yn cefnogi prosesau rhagnodi diogel, effeithiol a darbodus ym maes gofal sylfaenol?’

29 Gorff 2014 - 3:31yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Powys i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’i waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Yn yr astudiaeth hon, gwnaethom adolygu gwaith cynghorau i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) gan ystyried p’un a ydynt mewn sefyllfa dda i alluogi pobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny i gyflawni canlyniadau gwell.

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Adolygodd tîm o Swyddfa Archwilio Cymru y Fframwaith a’r Cynllun Gweithredu newydd ac edrychwyd ar gynnydd mewn 10 cyngor ledled Cymru cyn gweithredu’r Fframwaith ar ran yr

Archwilydd Cyffredinol. Ystyriodd y tîm a yw’r sector cyhoeddus yng Nghymru mewn sefyllfa dda i sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny.

8 Gorff 2014 - 2:43yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau’r Awdurdod ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau yn ystod 2012-13, ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

Tudalennau