Cyngor Sir Caerfyrddin – Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio

13 Medi 2018 - 10:00yb

Cyngor Sir Caerfyrddin – Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio

Fel rhan o raglen waith Swyddfa Archwilio Cymru 2017-18, cynhaliwyd adolygiad o’r Pwyllgor Archwilio yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin, a oedd yn gwerthuso p’un a yw Pwyllgor Archwilio’r Cyngor yn cyflawni ei gylch gwaith yn effeithiol yn erbyn y gofynion a nodwyd mewn deddfwriaeth berthnasol, canllawiau proffesiynol a’i chyfansoddiad ei hun.

Canfuom fod y Pwyllgor Archwilio wedi ymrwymo i wella’r ffordd y mae’n gweithredu a bod angen bellach iddo gymryd camau i atgyfnerthu ei effeithiolrwydd mewn meysydd allweddol er mwyn cyflawni ei rôl yn llawnach.

Hoffen ni gael eich adborth