Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan – Gwasanaeth Radioleg

30 Meh 2017 - 8:00yb

Edrychodd yr adolygiad ar sut mae’r Bwrdd Iechyd yn edelio â’r galw cynyddol am wasanaethau radioleg, a’r graddau y mae’n rhoi atebion cynaliadwy a chosteffeithiol i wahanol heriau. Roedd hefyd wedi edrych ar dechnegau neu ddulliau allweddol mewn delweddu radiolegol, a radioleg ymyriadol mewn lleoliadau acíwt ond heb gynnwys radioleg therapiwtig. 

Yn gyffredinol, daethom i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd yn wynebu risgiau wrth gwrdd â’r galw am wasanaethau radioleg yn awr ac yn y dyfodol oherwydd heriau o ran staffio, ôl-groniadau cynyddol mewn amseroedd aros ac ymgysylltu anghyson â staff a rhanddeiliaid.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau