Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â’i chyfrifoldebau datganoli cyllidol’

dydd Mercher, Tachwedd 30, 2016 - 1:31yp
Darn arian punt gyda'r ddraig goch

Ond mae heriau sylweddol yn parhau o ran rhoi'r cynlluniau manwl ar waith a chyflawni prosiectau allweddol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi’n dda i ymgymryd â chyfrifoldebau o ran datganoli gyllidol, y tro cyntaf ers dros 800 mlynedd i Gymru fod yn gyfrifol am godi elfen o refeniw treth ei hun. Dyna gasgliad adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Canfu'r adroddiad bod Llywodraeth Cymru yn datblygu trefniadau, mae hyn yn cynnwys sefydlu Awdurdod Refeniw Cymru cyn y dyddiad cychwyn ym mis Ebrill 2018. Fodd bynnag, mae heriau sylweddol yn parhau wrth roi'r cynlluniau manwl ar waith a chyflawni prosiectau allweddol. Daw'r adroddiad hefyd i'r casgliad bod yr agenda diwygio ariannol a Chynllun Gweithredu Awdurdod Refeniw Cymru (WRAIP) wedi'u cynllunio'n dda, gyda’r adnoddu priodol ac yn gwneud cynnydd da yn gyffredinol. Bydd angen, fodd bynnag, rheolaeth ofalus iawn dros y misoedd nesaf i gyflawni’r holl brosiectau.

Mae’r adroddiad yn cydnabod bod y meysydd ffocws a’r heriau dros y flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar:

  • gytuno ar y fframweithiau cyllidol a deddfwriaethol gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth y DU;
  • rhoi cynlluniau manwl yn eu lle i sefydlu Awdurdod Refeniw Cymru a sicrhau bod unrhyw ddiwygiadau i'r fframwaith deddfwriaethol yn cael eu hadlewyrchu yn y cynlluniau manwl hynny; a
  • rheolaeth ofalus iawn o ddarpariaeth rhaglenni a phrosiectau i sicrhau bod Awdurdod Refeniw Cymru yn cael ei sefydlu ar amser, o fewn y gyllideb a gyda phobl fedrus wrth y gwaith.
     

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

“Mae trosglwyddiad pwerau trethi a benthyca o Lywodraeth y DU i’r Cynulliad yn ddigwyddiad arwyddocaol tu hwnt. Er mwyn i gam nesaf datganoli fod yn un esmwyth a llwyddiannus, mae’n angenrheidiol delio â’r trosglwyddo yn effeithiol. Mae hi’n galonogol gweld felly bod paratoadau yn prysur mynd rhagddynt. Mae heriau sylweddol yn parhau, ond nod fy adroddiad yw nodi lle mae angen camau gweithredu – gyda’r angen am ffocws penodol ar y fframweithiau atebolrwydd, cyllidol a deddfwriaethol.”