Canmol Cyngor Torfaen am ei weledigaeth glir, arweinyddiaeth a chynlluniau ar gyfer gwella

dydd Llun, Medi 12, 2016 - 10:01yb

Ond mae angen datblygu ei drefniadau ar gyfer rheoli ei weithlu, asedau ac adnoddau gwybodaeth ymhellach

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen weledigaeth strategol glir, wedi'i hysgogi gan arweinyddiaeth agored a chynhwysol, ac mae wrthi'n datblygu ei drefniadau corfforaethol i gyflawni gwell canlyniadau. Dyna gasgliad adroddiad Asesiad Corfforaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar yr awdurdod, a gyhoeddir heddiw.

Mae'r Cyngor yn dangos arweinyddiaeth agored a chynhwysol a diwylliant dysgu wrth ddatblygu ei strategaeth gorfforaethol newydd. Cafodd yr adroddiad hefyd fod gan y Cyngor drefniadau llywodraethu effeithiol a thryloyw yn eu lle ar y cyfan ac mae'n gweithio i'w gwella ymhellach. Fodd bynnag, dylai'r Cyngor ddatblygu ei drefniadau ar gyfer rheoli ei weithlu, asedau ac adnoddau gwybodaeth ymhellach i gynorthwyo ei flaenoriaethau corfforaethol.

Mae'r adroddiad yn gwneud wyth cynnig ar gyfer gwella i'r Cyngor mewn meysydd fel gweithio mewn partneriaeth, llywodraethu, rheoli risg a defnyddio adnoddau. Maent yn cynnwys galwadau i'r Cyngor:

  • Sicrhau bod cynlluniau gweithlu manwl yn cael eu datblygu yn unol â'i strategaeth gweithlu a'u hintegreiddio â chynlluniau gwasanaeth.

  • Sicrhau bod gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cael eu gweithredu'n effeithiol a'u hymgorffori.

  • Cynorthwyo'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus i ddatblygu mesurau canlyniadau clir a chyflwyno adroddiadau rheolaidd ar berfformiad i alluogi'r Bwrdd a'r Cyngor i ddangos gwell canlyniadau.

  • Defnyddio dull cyson a chadarn o ran nodi a rheoli risg ar draws pob gwasanaeth ac ar gyfer pob penderfyniad allweddol.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas heddiw:

“Mae hwn yn adroddiad cadarnhaol iawn y dylai Cyngor Torfaen fod yn falch ohono. Mae'r awdurdod ar y trywydd iawn i gyflawni ei flaenoriaethau, diolch i arweinyddiaeth gref, cyfeiriad clir a diwylliant dysgu sydd wedi'i wreiddio'n dda. Os gall ddatblygu ei ddull o reoli ei weithlu, asedau ac adnoddau gwybodaeth ymhellach, yna bydd Torfaen mewn sefyllfa hyd yn oed yn gryfach i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i'r bobl mae'n eu gwasanaethu.”