Cyngor pen-y-bont ar ogwr yn gwneud cynnydd da tuag at sicrhau gwelliant ar gyfer y dyfodol

19 Ion 2016 - 9:42yb

Bydd ymgynghoriad y Cyngor ar flaenoriaethau’r dyfodol yn ei helpu i baratoi ar gyfer yr heriau i ddod, meddai’r Archwilydd Cyffredinol 

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu cynlluniau priodol ar gyfer y dyfodol, a chyhyd â'i fod yn sicrhau bod ei swyddogaethau TGCh yn gydnaws â’i adnoddau dynol o fewn ei raglen weddnewid, mae mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant. Dyna yw casgliad adroddiad asesu corfforaethol a gyhoeddwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol heddiw.

Meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud cynnydd da o ran datblygu gweledigaeth ar gyfer sut bydd y Cyngor yn gweithredu yn y dyfodol. Mae wedi cydnabod yr angen i ymgynghori, er mwyn sefydlu ac yna datblygu ei flaenoriaethau allweddol, a byddwn yn ei annog i barhau â’r gwaith hwn er mwyn llywio ei benderfyniadau a gwella canlyniadau i ddinasyddion.

Mae’r adroddiad yn dod i’r casgliad bod y cyngor eisoes yn cynllunio ar gyfer y dyfodol gydag ymgynghoriad ar waith sydd wedi ei lunio i wella ei bwyslais ar weithgareddau blaenoriaethol ar gyfer 2020 pan fo'r cyngor yn rhagweld mai dim ond 70 y cant o’i adnoddau presennol fydd ganddo i ddarparu gwasanaethau. Mae’r cyngor wedi nodi cefnogi economi lwyddiannus, helpu pobl i fod yn fwy hunangynhaliol a defnyddio adnoddau’n ddoethach fel y gweithgareddau allweddol a fydd yn llywio’r newidiadau y bydd eu hangen i alluogi’r Cyngor i weithredu’n effeithiol yn y dyfodol. 

Mae’r cyngor hefyd wedi dangos bod ganddo drefniadau cryf i gefnogi gwelliant a sbarduno newidiadau. Canfu’r adroddiad bod y cyngor wedi dangos bod ganddo drefniadau llywodraethu effeithiol, gydag aelodau o’r Cabinet yn ymroi’n llwyr i ddatblygu’r weledigaeth newydd ac yn chwarae rhan weithredol wrth ystyried y dewisiadau ar gyfer newid, tra bod trefniadau rheoli perfformiad y cyngor yn helpu i sbarduno gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol.

Er bod y Cyngor yn wynebu heriau ariannol sylweddol, canfu adroddiad heddiw hefyd fod gan y Cyngor drefniadau rheoli arian ac asedau cadarn ar waith a fydd yn ei helpu i gynnal y cydnerthedd sydd ei angen arno. Mae’r adroddiad yn nodi, er hynny, bod angen i’r Cyngor ddatblygu ei wasanaethau adnoddau dynol a TGCh ymhellach fel eu bod yn cyd-fynd â’r agenda gweddnewid ac yn helpu i ddarparu cymorth hanfodol i ddatblygu’r weledigaeth sydd gan y Cyngor ar gyfer ei weithrediadau yn y dyfodol.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno wyth cynnig ffurfiol ar gyfer gwelliant, sy’n cynnwys:

  • Sefydlu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer 2020 a fydd yn cefnogi dull strategol o ddarparu gwasanaethau ac yn arwain y gwaith o gynllunio gwasanaethau;
  • Datblygu ei wasanaethau TGCh ac adnoddau dynol fel y gallant gefnogi agenda gweddnewid y Cyngor;
  • Sicrhau bod cynlluniau busnes gwasanaethau yn cynnwys ystyriaeth o ofynion eiddo yn y dyfodol; ac
  • Adeiladu ar ddatblygiad presennol trefniadau’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol trwy fabwysiadu mesurau i werthuso llwyddiant y gweithgareddau cydweithredol allweddol.