Cyfrifon Llywodraeth Leol 2014-15

14 Ion 2016 - 12:01yb

Dyma'r pumed adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol. Mae’n crynhoi canlyniadau'r gwaith ar gyfer 2014-15 yn y mathau canlynol o gyrff llywodraeth leol (cyrff a archwilir) yng Nghymru: Awdurdodau unedol, Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol, Comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, Awdurdodau tân ac achub, Awdurdodau parciau cenedlaethol, Cydbwyllgorau & Awdurdodau porthladdoedd.

Yng nghyswllt archwiliadau’r rhan fwyaf o gyfrifon, nodwyd bod angen gwneud nifer o newidiadau ond, yr hyn sy’n peri mwy o bryder, yw’r cynnydd unwaith eto eleni yn nifer y cyrff lle bu’n rhaid diwygio’r cyfrifon mewn perthynas ag eitemau perthnasol. Mae hyn yn dueddiad sy’n peri pryder ac sydd wedi ymddangos dros y blynyddoedd diwethaf ac mae’n codi amheuaeth am ansawdd y gwaith cynhyrchu cyfrifon a’r trefniadau adolygu.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cyfrifon Llywodraeth Leol 2013-14
3 Chwef 2015 - 12:01yb

Darganfod dogfennau