Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud cynnydd da wrth gryfhau trefniadau a gwella gwasanaethau

2 Rhag 2015 - 11:42yb

Ond mae angen mwy o waith er mwyn defnyddio staff ac adnoddau eraill yn fwy strategol 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwella ei hunanymwybyddiaeth, yn gwneud cynnydd da wrth gryfhau ei drefniadau llywodraethu a rheoli, yn ogystal â gwella gwasanaethau; ond mae llawer mwy i'w wneud er mwyn defnyddio staff ac adnoddau eraill yn fwy strategol. Dyma gasgliad cyffredinol asesiad corfforaethol ac adroddiad gwella blynyddol a gyhoeddwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol heddiw.

Mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad bod aelodau, swyddogion a phartneriaid y Cyngor yn gweithio'n dda gyda'i gilydd o fewn fframwaith gwella llywodraethiant, ac maent yn rhoi sylw i'r trefniadau maen nhw’n cydnabod sydd ddim yn perfformio'n dda. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r Cyngor wneud mwy er mwyn defnyddio staff ac adnoddau eraill yn fwy strategol, i barhau i gyflawni ei flaenoriaethau yn wyneb heriau ariannol pellach.

Mae trefniadau llywodraethu a chorfforaethol wedi gwella ac, er bod rhai bylchau pwysig, mae'r Cyngor yn ymwybodol o'r hyn sydd angen i'w wneud. Yn benodol, mae tîm arwain y Cyngor yn cydnabod bod angen mwy o waith er mwyn ymgorffori newid diwylliannol a rheolaethol, a nododd yr adroddiad fod y risgiau yn y maes hwn yn cael eu rheoli'n effeithiol.

Er bod y Cyngor wedi profi anawsterau yn ei adran cyllid, mae wedi cyflawni targedau arbed arian cyffredinol, ac mae mewn sefyllfa gref i gynnal trefniadau gwell ar gyfer cynllunio ariannol ac atebolrwydd. Fodd bynnag, mae gwendidau yn y gwaith o gynllunio a rheoli'r gweithlu yn peri risg i gapasiti a gallu'r Cyngor yn y dyfodol.

Nododd yr adroddiad fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd cyffredinol da wrth gyflawni ei flaenoriaethau gwella, ac mae wedi perfformio'n gryf yn erbyn cyfran uchel o ddangosyddion perfformio cenedlaethol. Mae tystiolaeth gan yr arolygiaethau eraill, Estyn ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, yn dangos bod y Cyngor yn gwneud newidiadau a gwelliannau sylweddol o fewn gwasanaethau ysgol, ac wrth weithredu rhaglen drawsffurfio uchelgeisiol ar gyfer gwasanaethau i oedolion a gwasanaethau i blant.

Nid oes unrhyw argymhellion statudol yn yr adroddiad, ond mae’n cynnwys rhai cynigion ar gyfer gwella gan yr Archwilydd Cyffredinol. Mae'r rhain yn cynnwys cynigion y dylai'r Cyngor:

 

  •  adnewyddu ei flaenoriaethau gwella er mwyn sicrhau bod cwmpas ei uchelgeisiau'n glir, a'u bod yn wir adlewyrchu'r capasiti a'r adnoddau sydd gan y Cyngor;
  •  sicrhau bod ei strategaethau ar gyfer pobl, TGCh a rheoli asedau yn gysylltiedig â'r cynllun corfforaethol a'r strategaeth ariannol berthnasol;
  • sicrhau ei fod yn datblygu ac yn defnyddio'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer rheoli a monitro contractau gyda chyflenwyr allanol yn well, wrth iddo weithredu ei strategaeth gaffael; a
  • defnyddio dull cyson ar gyfer cynllunio'r gweithlu, a defnyddio'r canlyniadau i lywio unrhyw ostyngiadau pellach yn nifer y staff.
     

Heddiw, dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

'Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwneud cryn gynnydd yn y gwaith o wella ei drefniadau llywodraethu a’i drefniadau corfforaethol, yn ogystal â gwella gwasanaethau ar gyfer dinasyddion. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r Cyngor wneud mwy er mwyn defnyddio staff ac adnoddau eraill yn fwy strategol, os yw’n mynd i ymdrin â'r heriau mewnol a heriau allanol mae'n eu hwynebu.'