Hysbysiadau prosesu teg

Rhaid i sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn ymarferion paru data hysbysu unigolion y caiff eu data eu prosesu ac at ba ddiben(ion) y gwneir hynny.

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn argymell y dylid llunio hysbysiadau prosesu teg ar ffurf haenau.

Fel arfer mae tair haen: 

  • Mae hysbysiad cryno lefel 1 yn darparu'r cynnwys angenrheidiol gofynnol a dylai corff sy'n cymryd rhan ei roi i'r unigolion y caiff eu data eu paru. Mae'n nodi ble y gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach.  
  • Mae testun cywasgedig lefel 2 yn rhoi crynodeb o ymarferion paru data'r Archwilydd  Cyffredinol, a dylai fod ar gael ar wefan y corff sy'n cymryd rhan ac ar ffurf copi caled ar gais. Bydd yr hysbysiad yn darparu dolen i'r testun llawn manylach.
  • Mae testun llawn lefel 3 ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn cynnwys esboniad o sail gyfreithiol yr ymarferiad paru data, esboniad o'i sail gyfreithiol a disgrifiad manylach o'r ffordd y mae'r fenter yn gweithio. 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal ymarferion paru data, fel y Fenter Twyll Genedlaethol, er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Gall yr ymarferion hyn gynnwys paru data personol. 

Caiff data eu prosesu gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn unol ag awdurdod statudol. Felly, nid yw Deddf Diogelu Data 1998 [Agorir mewn ffenest newydd] yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gael caniatad unigolion i brosesu eu data personol.

Ceir rhagor o fanylion am y fframwaith statudol y mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei ddilyn wrth gynnal ymarferion paru data yng Nghod Ymarfer ar Baru Data yr Archwilydd Cyffredinool [PDF 466KB Agorir mewn ffenest newydd].