Diwylliant perfformiad corfforaethol Cyngor Ceredigion yn 'helpu i ysgogi gwelliannau'

30 Medi 2014 - 9:52yb

Daw adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gyngor Sir Ceredigion i’r casgliad fod gan y Cyngor arweinyddiaeth gref a chlir

Ac ar ôl cynnal proses ailstrwythuro fewnol o ran yr uwch swyddogion, mae’n arddangos diwylliant yn seiliedig ar berfformiad corfforaethol sydd â photensial da i ysgogi’r gwelliannau angenrheidiol i wasanaethau a chanlyniadau i’w ddinasyddion.

Mae’r Cyngor yn rheoli ei adnoddau a’i asedau’n dda ac mae’n cydweithio â chynghorau a darparwyr gwasanaeth eraill i ddarparu gwasanaethau gwell ac i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i’w ddinasyddion. Mae ei drefniadau rheoli perfformiad yn parhau i gael eu datblygu, ond mae angen gwneud mwy i ysgogi newid gwirioneddol mewn canlyniadau gwasanaethau. 

Meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas heddiw:

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion dinasyddion ac mae ei ffocws ar wella gwasanaethau a chanlyniadau i’w ddinasyddion yn amlwg. Fodd bynnag, bydd angen i’r Cyngor wneud penderfyniadau anodd os yw am barhau i ddarparu gwell gwasanaethau i’w ddinasyddion yn ogystal â sicrhau’r gostyngiadau sylweddol sydd eu hangen o ran costau.

Mae trefniadau cynllunio a rheoli ariannol corfforaethol cryf wedi galluogi’r Cyngor i bennu cyllideb gytbwys ar gyfer 2014 -2015 ac mae’n hyderus y bydd yn cyflawni’r arbedion corfforaethol angenrheidiol ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Serch hynny, bydd angen i’r Cyngor wneud penderfyniadau anodd os yw am lwyddo i gydbwyso ei gyllideb yn y tymor canolig, ac mae’n ystyried sut y gall wella’r broses o ddarparu gwasanaethau ymhellach er mwyn cyflawni’r gostyngiadau sylweddol sydd eu hangen o ran costau dros y tair blynedd nesaf. 

Mae gan y Cyngor fodel llywodraethu cadarn ac effeithiol, gyda llinellau atebolrwydd clir lle mae prosesau craffu a herio yn datblygu’n dda. Ers ailstrwythuro’r uwch reolwyr mae’r Cyngor, mewn cyfnod byr, wedi creu diwylliant sydd wedi gwella’n sylweddol gyda naws gorfforaethol ac ymdeimlad cadarn o atebolrwydd.

Er bod gan y Cyngor ymagwedd gorfforaethol a chydweithredol sy’n canolbwyntio ar wella canlyniadau gwasanaethau i ddinasyddion, nid yw bob amser yn ymgysylltu’n effeithiol â hwy. Mae’r Cyngor yn hysbysu’r cyhoedd am ei berfformiad mewn ffordd deg a chytbwys, ond nid yw’n rhoi gwerthusiad clir i ddinasyddion o’r cynnydd y mae’n ei wneud tuag at gyflawni ei amcanion gwella. 

Mae’r adroddiad yn cynnwys cynnig ar gyfer gwelliannau: dylai’r Cyngor ddatblygu cynllun strategol sy’n amlinellu gweledigaeth glir ar gyfer darparu ei wasanaethau yn y dyfodol o fewn y cyfyngiadau ariannol y mae’n eu hwynebu yn y tymor canolig. Dylai’r cynllun hwn ystyried ac amlinellu, o fewn amserlen glir, sut y mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud y canlynol:

  • cyflawni ei flaenoriaethau gwasanaeth ynghyd â sicrhau’r gostyngiadau mewn costau/ffrydiau incwm gwell sydd eu hangen ar gyfer y tymor canolig;
  • ymgynghori ac ymgysylltu â’i ddinasyddion i lywio penderfyniadau mewn perthynas â chynigion sy’n ymwneud â newid gwasanaethau;
  • gwerthuso a phenderfynu pa fodelau gweithredu busnes sy’n cynnig yr opsiynau gorau i ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol, gan gynnwys asesiadau o’r risgiau cymdeithasol a chymunedol yn sgil y toriadau arfaethedig mewn gwariant;
  • sicrhau bod prosesau craffu amserol a chadarn a threfniadau llywodraethu priodol eraill yn cael eu rhoi ar waith er mwyn rheoli a chyflawni newid; ac
  • ar ôl cyflwyno newid, monitro a chraffu ar berfformiad a gwasanaeth ariannol i sicrhau bod gostyngiadau mewn costau yn cael eu gwireddu a bod safonau gwasanaeth a chanlyniadau y cytunwyd arnynt yn cael eu cyflawni.