Rheoli dŵr - y manteision go iawn o ddarllen mesurydd - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

15 Awst 2013 - 12:00yb

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn defnyddio Darllenydd Mesurydd Awtomatig fel offeryn perfformiad yn ogystal ag offeryn rhybudd, sy'n eu galluogi i reoli defnydd yn effeithlon, ymateb yn syth i anghysondebau ac arbed arian.

Sefydlwyd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar y 1af o Hydref 2009 ac mae'n cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cyflogi dros 14,000 o staff, ac mae dau dreuan o'r rheiny yn ymwneud â gofal claf uniongyrchol. Mae dros 250 o ymgynghorwyr mewn cyfanswm o 1,000 ysbyty a meddygfeydd teulu, 6,000 o nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol a gweithwyr cymunedol.

Mae'r Ystad yn cynnwys dau ysbyty damweiniau ac achosion brys (A&E) mawr, un ohonynt yn ysbyty prifysgol, dwy uned mân anafiadau, un ysbyty aciwt, pedwar ysbyty cymuned, pum ysbyty seiciatrig a 100 meddygfa meddyg teulu a chlinigau o fewn ei ffiniau daearyddol.

Mae angen i sefydliadau sector cyhoeddus i fonitro defnydd dŵr ar draws eu hystadau yn effeithiol, yn enwedig mewn cyfnod anodd, er mwyn rheoli costau. Heb y fath fonitro, mae deall patrymau ymddygiad staff ac adnabod unrhyw faterion cynnal a chadw drud (megis gollyngiadau dŵr) yn anodd. Yn wreiddiol yr unig ffordd i ddatgelu gollyngiad dŵr oedd drwy ddarlleniadau mesurydd misol, nad oedd efallai yn rhybuddio'r Bwrdd Iechyd am ollyngiad yn Ilawn, a phan oedd yn gwneud byddai gwerth mis o wastraff dŵr yn barod.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn defnyddio Darllenydd Mesurydd Avvtomatig er mwyn amlinellu a defnydd dŵr ei ystad am nifer o flynyddoedd trwy sefydliad sy'n arbenigo mewn Darllenwyr Mesurydd Awtomatig dŵr ac o ganlyniad wedi ehangu ei weithgareddau rheoli dŵr. Mae hefyd wedi bod yn defnyddio system rhybuddio i adnabod unrhyw ollyngiadau dŵr a/neu faterion cynnal a chadw. Mae'r system yn galluogi i'r Bwrdd Iechyd osod paramedr y defnydd dŵr a disgwyliwyd ac felly gosod y Iefelau sy'n cychwyn Iarwm/rhybudd ar gyfer gorddefnydd dŵr. Derbynnir y rhybuddion trwy e-bost i'r swyddog cymorth Ynni, sydd wedyn yn rhybuddio'r Goruchwyliwr/Swyddog Ystadau.

Galluogodd y system fonitro i'r Bwrdd Iechyd ddeall ymddygiad staff ac anghysondebau mewn defnydd dŵr. Mae felly yn offeryn ar gyfer monitro perfformiad yn ogystal ag offeryn rhybuddio. Diolch i'r system, mae staff y Bwrdd Iechyd yn gallu:

  • Ymateb yn gyflym i unrhyw uchafbwyntiau mewn defnydd dŵr neu ollyngiadau dŵr;
  • Dehongli ymddygiad staff er mwyn datblygu tactegau i Ieihau defnydd dŵr;
  • Rhagweld defnydd dŵr a'r costau cysylltiedig;
  • Cymharu costau ar unwaith cyn ac ar ôl i ollyngiadau gael eu trwsio; a
  • Mae'r gwasanaeth AMR yn caniatau golwg mwy gronynnog i'r defnyddiwr ar Iwyth sylfaenol a phroffil defnydd bob safle.

Hyd yn oed os nad yw Iarwm yn canu oherwydd gollyngiadau anhysbys yn unig, unwaith iddo gael ei osod bydd y defnyddiwr yn gallu nodi'n weledol unrhyw ollyngiadau neu weithgaredd annormal sy'n bodoli.

Fel enghraifft o hyn, fe wnaeth y system hon eu galluogi i ddarganfod gollyngiad dŵr hirdymor mewn ysbyty sirol. Cafodd hwn ei drwsio ac o ganlyniad, derbyniodd y Bwrdd Iechyd ôl-daliad o £60,000 wrth daliad dychwelyd i'r garthffos. Mae'r gallu i adnabod gollyngiad dŵr bron yn syth yn golygu bod y Bwrdd Iechyd yn arbed ar gostau defnydd sy'n gysylltiedig a gollyngiad dŵr, costau na ellir eu hadennill.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn awr yn defnyddio fersiwn newydd o'r gwasanaeth yma a mwy o raglenni. Mae'r gwasanaeth newydd yn awr yn rhybuddio'r Goruchwyliwr/Swyddog Ystadau yn uniongyrchol yn ogystal â'r swyddog cymorth Ynni.

Teimlai bod y system hon yn hawdd i'w ddeall ac yn system gwerth chweil i'r Bwrdd Iechyd ei roi ar waith. Fel gyda holl wasanaethau AMB mae'r defnyddiwr yn awr yn fwy gwybodus ynghylch sut mae cyfleustodau yn cael eu defnyddio, eu patrymau defnydd ac yn gallu rheoli anghysondebau defnydd/gwastraff yn Ilawer mwy effeithiol.

Enw: Fitzroy Hutchinson
Teitl/rôI: Swyddog Cefnogi Ynni
Sefydliad: Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
E-bost: Fitzroy.Hutchinson@waIes.nhs.uk
Ffôn: 07879 472367

Darganfod dogfennau