Mae tri awdurdod wedi ymuno â'i gilydd i sefydlu Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru - Cyngor Gwynedd

9 Maw 2011 - 12:00yb

Mewn ymdrech i wella iechyd a lles pobl Gogledd Orllewin Cymru, ac i gynyddu'r cyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, sefydlwyd partneriaeth o gynrychiolwyr y sector awyr agored.

Gan adeiladu ar y Ilwyfan a roddwyd gan Dringo'n Uwch, nod y bartneriaeth yw "creu Cymru fywiog, iach a chynhwysol, gyda lle amlwg i weithgareddau hamdden awyr agored. Mae gweithgareddau o'r fath yn fodd i bobl gael hwyl, i gymryd rhan a chyfrannu, ac i ddatblygu eu cyrhaeddiad. Maen nhw hefyd yn ffynhonnell gwaith, yn fodd i uno cymunedau Ileol ac yn ffordd i hybu dealltwriaeth a defnydd cynaliadwy o'n hamgyIchedd."

Cyflawnir y genhadaeth trvvy'r bartneriaeth yn datblygu, hyrwyddo a darparu rhaglenni o weithgarvvch awyr agored, gweithio gyda grwpiau cymunedau Ileol, ysgolion, gwasanaethau ieuenctid a grwpiau Ileol eraill i ddiwallu anghenion Ileol. Ffurfiwyd y bartneriaeth yn 2004 gydag arian gan Lywodraeth y Cynulliad a'r Cyngor Chwaraeon. Mae'n cynnwys tri awdurdod Ileol yn cydweithio mewn partneriaeth ranbarthol - Ynys Môn, Conwy a Gwynedd. Mae hefyd yn cynnwys Llywodraeth y Cynulliad, y Cyngor Chwaraeon, Prifysgol Cymru Bangor, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yr Urdd a nifer o sefydliadau gweithgareddau awyr agored a sefydliadau addysg o'r sectorau gwirfoddol a phreifat. Ceir nifer o resymau i'r tri maes awdurdod Ileol hwn i weithio mewn partneriaeth:

  • cyfoeth o adnoddau naturiol a rennir i'w defnyddio o ran hamdden awyr agored;
  • sectorau awyr agored datblygedig, yn darparu'n bennaf ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr addysgol o'r tu allan i'r rhanbarth;
  • nodweddion diwylliannol ac ieithyddol cyffredin; a
  • nifer sylweddol o gymunedau gwledig sydd ar hyn o bryd yn wynebu heriau economaidd a chymdeithasol mawr ac a allai eIwa'n sylweddol o'r sector awyr agored pe bai mwy o fynediad.

Mae gwaith y bartneriaeth yn cynnwys nodi'r ddarpariaeth bresennol o weithgareddau awyr agored, yn enwedig mewn clybiau ac ysgolion, archwiliad o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau ym meysydd arwain a pherfformiad, cyflogi pobl Ieol, prif ffrydio'r defnydd o'r iaith Gymraeg, nodi ffynonellau arian a datblygu.

Ffôn: 01286 672255
E-bost: enquiries@gwynedd.gov.uk
Cyfeiriad:
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Darganfod dogfennau