Polisi Asedau Corfforaethol - Cyngor Sir Powys

30 Mai 2014 - 3:45yp

Mae'r Polisi Asedau Corfforaethol (CAP) yn dwyn ynghyd gweithdrefnau gweithredu yr Awdurdod ar gyfer asedau dan un ddogfen. Mae'n darparu dull safonol o reoli eiddo ac yn lleihau risg ac atebolrwydd ariannol.

Mae Cyngor Sir Powys yn awdurdod lleol sy'n cwmpasu chwarter tir Cymru gydag oddeutu 7,500 o weithwyr. Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cyllidebau ac anghenion dirprwyedig i ystyried yr heriau daearyddol sydd yn ei ddarpariaeth gwasanaeth yn gyson. Mae ein poblogaeth prin yn herio darpariaeth gwasanaeth a pholisïau a gweithdrefnau yn cael eu datblygu i ddarparu fframwaith cadarn ar gyfer rheolwyr gwasanaethau.

Cawsom brofiad o Wasanaethau yn cychwyn prydlesi heb gyngor proffesiynol ac eiddo yn cael eu cau a’u hailagor heb unrhyw adolygiad strategol. Roedd gan yr Awdurdod biliau a thaliadau mawr oedd yn deillio o reolaeth wael ar brydlesi. Cafodd ein rheolaeth gorfforaethol dros stoc eiddo cyfun ei danseilio, gan wneud defnyddio eiddo yn effeithlon yn her. Roedd hyn yn golygu bod ein cofnodion yn anghyflawn ac ein gwaith yn adweithiol ar y cyfan. Gyda'r pwysau ariannol, roedd angen troi y sefyllfa o gwmpas fel bod rheoli asedau yn effeithlon yn chwarae ei rhan wrth gwrdd â thargedau ariannol yr Awdurdod.

Yr ateb i'r mater hwn oedd i swyddogion Eiddo Corfforaethol ddatblygu polisi sengl, y Polisi Asedau Corfforaethol (CAP). Cafodd y ddogfen ei ddatblygu gan swyddogion o bob adran dal eiddo ac ystyried pob elfen rheolaeth, gwaredu, CAT, prydlesu i mewn / allan a rhandiroedd. Cafodd PAC ei gymeradwyo gyntaf ym mis Medi 2010 ac mae wedi darparu dull safonol o reoli eiddo sydd wedi lleihau risg ac atebolrwydd ariannol. Cafodd yr ail fersiwn ei gymeradwyo yn 2013 ac mae’n diweddaru'r ddogfen i gynnwys defnydd EBay, gwerthu nwyddau o fewn eiddo'r cyngor a rhywogaethau ymledol fel enghreifftiau. Mae'r tîm prisio yn cyfeirio ato bob dydd.

Mae'r PAC wedi bod yn sylfaen rheoli asedau ac ad-drefnu gwasanaethau effeithlon. Mae wedi lleihau ar wastraffu adnoddau a chyfyngu gwariant diangen. Mae wedi cael ei ehangu'n ddiweddar i sicrhau bod y ddogfen yn parhau i fod yn berthnasol ac mae wedi bod yn ddefnyddiol gyda gwasanaethau maverick. Nid yw'n disodli'r Cynllun Rheoli Asedau, ond cyd-fynd â hynny. Mae'r PAC yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer asedau corfforaethol yn cael ei reoli'n effeithiol gyda lleihau gwastraff drwy ddefnydd aneffeithlon neu dermau anaddas.

Enw: Sarah Jowett
Teitl/swydd: Rheolwr Eiddo
Sefydliad: Cyngor Sir Powys
E-bost: sarahj@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 826553

Darganfod dogfennau