Arbed Arian Trwy Archwiliadau Dŵr - Heddlu De Cymru

15 Awst 2013 - 12:00yb

Cafodd Heddlu De Cymru eu darparu ag archwiliadau Dŵr Cymru a chynhaliwyd camau gweithredu adferol am ddim. Maent wedi arbed £10,000 y flwyddyn ym Mhencadlys Heddlu De Cymru. Mae Pencadlys Heddlu De Cymru lledaenu ar draws 12 acer ac yn cynnwys ystod amrywiol o Iety, o adeiladau cyn y rhyfel i amgylcheddau modern, addas i'r pwrpas. Mae'r safle yn defnyddio cyfartaledd o 13.5 miliwn Litr o Dŵr y flwyddyn ar gost - £38,000.

Mae angen i sefydliadau sector cyhoeddus fonitro defnydd dŵr yn effeithiol ar draws eu hystadau, yn enwedig mewn cyfnod anodd, er mwyn rheoli costau. Heb fonitro o'r fath, mae deall patrymau ymddygiad staff a nodi unrhyw faterion cynnal a chadw costus (megis gollyngiadau dŵr) yn anodd.

Mae Dŵr Cymru yn darparu asesiadau safle rhad ac am ddim i'r holl sefydliadau sy'n defnyddio mwy na phedair miliwn Iitr o ddŵr y flwyddyn. Mae'r asesiad safle yn golygu gwerthusiad y defnydd o ddŵr, ac arolwg manwl o'r holl gyfleusterau safle megis toiledau a cheginau.

Yna fe wnaeth yr asesiad gyflwyno amserlen o gamau gweithredu arbed dŵr adferol drwy fynd i'r afael ar feysydd o golled Ilif heb ei reoli. Cafodd y rhain eu graddio ar sail coch, melyn a gwyrdd gan ddibynnu ar botensial effeithlonrwydd. Mae'r camau gweithredu a'i graddiwyd yn goch yn cael eu hariannu gan Dŵr Cymru. Roedd y camau gweithredu gwyrdd a melyn sydd ar ôI yn dasgau cynnal a chadw cost isel a wnaeth Heddlu De Cymru wella drwy eu contractwr plymio.

Cynhaliodd Aqualogic (contractwr Dŵr Cymru) gamau gweithredu adferol, gan gynnwys gosod awyryddion a thapiau gwthio, falfiau rheoli wrinal a rheolaethau fflysio deuol i sestonau ac ati Maent hefyd yn cynnal asesiad o'r defnydd o ddŵr yn erbyn meincnodau a sefydlwyd er mwyn nodi gollyngiadau dŵr posibl o dan y ddaear.

Mae safle Pencadlys yr Heddlu wedi elwa o ostyngiad o £10,000 y flwyddyn yng nghost defnydd ddŵr drwy'r camau gweithredu adferol hyn, heb unrhyw wariant costau ar gyfer y mwyafrif helaeth ohonynt gan eu bod yn cael eu hariannu gan Dŵr Cymru.

Mae Heddlu De Cymru yn awr yn gweithio gyda Dŵr Cymru i gynnal yr arolygon hyn ar draws eu holl safleoedd mwy o faint er mwyn elwa ar y budd o arbedion cost drwy ddefnyddio dŵr yn effeithlon, yn enwedig gan nad oes gofyniad cyfalaf i ddatblygu gan fod Dŵr Cymru yn ariannu'r rhaglen.

Enw: Dan Ferris
Teitl/swydd: Rheolwr Ystadau, Cyfieusterau
Sefydliad: Heddlu De Cymru
E-bost: dan.ferris@south-wales.pnn.poIice.uk
Ffôn: 01656 305 943 / 07920 504 461

Darganfod dogfennau