Arbedion Ynni drwy Foeleri a Rheoli Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol - Betsi Cadwaladr

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Fe wnaeth y Bwrdd Iechyd nodi defnydd aneffeithlon ac annibynadwy ar ynni mewn Ysbyty Cymunedol 4,474m2. Roedd y rhain yn cynnwys systemau gwresogi, boeleri dwr poeth domestig, ffliwiau, falfiau rheoli parthau a system rheoli adeilad.

Roedd y gwaith gosod yn cynnwys amnewid system wresogi / dwr poeth gonfensiynol, bresennol, hynafol, wedi'i thanio é nwy, a system reoli Steafa Ieol gysylltiedig, am:

  • 4 Boeler Cyddwyso MHS Ultramax PB100 wedi'u tanio é nwy
  • 2 Wresogydd Dwr Poeth Andrews EC380/980
  • 1 Rheolydd Trend IQ3 BMS gyda chyfathrebu cyrchiad pell
  • Cafodd pob pwmp a system ffliwiau boeleri eu hadnewyddu hefyd

Archwilio ac adnewyddu (IIe'r oedd angen) falfiau parth. Mae'r dechnoleg yn syml ond effeithiol ac mae'r Bwrdd yn disgwyl y bydd yn cynnig parhad gwasanaeth cadarn am y 25 mlynedd nesaf.

Dyma'r manteision sydd ynghlwm wrth y fenter hon:

  • gwelliant sylweddol 0 ran dibynadwyedd a rheolaeth ar yr amgylchedd mewnol; ac
  • arbedion carbon 0 50.42 tunnell fetrig 0 CO2 y flwyddyn.

Mae'r Bwrdd wedi amcangyfrif bod y cyfnod ad-dalu ar gyfer y cyllid a wariwyd yn naw mlynedd, a chost cyfalaf y prosiect oedd tua £71,500 (heb gynnwys TAW).

Enw: Timothy Brimblecombe
Teitl/Rôl: Swyddog Ynni
Sefydliad: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
E-bost: timothy.brimbIecombe@waIes.nhs.uk
Ffôn: 0771 7300 315

Darganfod dogfennau