Menter Rheoli Asedau Eiddo Cydweithredol - Cyngor Caerdydd Cadeirydd Gweithgor Asedau Caerdydd

31 Gorff 2013 - 12:00yb

Mae'r project hwn yn ystyried a oes potensial i gyrff sector cyhoeddus gydweithredu o ran rheoli a datblygu ystadau eiddo.

Pwy sydd yn rhan o'r Fenter?

Cyngor Dinas a Sir Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd, Heddlu De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Prifysgol Morgannwg, Gwasanaeth Tân ac Ambiwlans De Cymru, a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'r project hwn yn ystyried a oes potensial i gyrff sector cyhoeddus gydweithredu o ran rheoli a datblygu ystadau eiddo. Yn benodol, mae'r project yn ceisio Ilunio atebion arloesol o ran cydleoli gwasanaethau. Caiff ei gefnogi gan arian Buddsoddi i Arbed ac mae wedi cael sêl bendith y Gweithgor Asedau Cenedlaethol. Yn y pen draw y nod yw rhyddhau asedau dros ben. Bydd hyn yn Ileihau costau gweithredol a sicrhau buddsoddiad cyfalaf i adnewyddu a moderneiddio'r ystad. Mae Gweithgor Asedau Caerdydd (y Grŵp) yn cynnwys uwch reolwyr eiddo o un ar ddeg o gyrff sector cyhoeddus sy'n ddeiliaid eiddo yng Nghaerdydd. Mae'r sector cyhoeddus yn berchen ar werth tua £3 biliwn o eiddo tiriog yn y ddinas, neu'n ddeiliad arno, ac mae Ilawer o'r eiddo hwnnw mewn ardal drefol gywasgedig. Mae yna hefyd angen parhaus i bob corff sector cyhoeddus sicrhau arbedion gweithredol sylweddol. Felly, mae'r Grŵp wedi nodi cyfle i:

  • Symleiddio'r ystad;
  • Ystyried cyfleoedd creadigol i grynhoi asedau dros ben;
  • Moderneiddio ystadau dros ben;
  • Cydleoli gwasanaethau cyflenwol; a
  • Gwella profiadau cwsmeriaid sy'n defnyddio'r cyfleusterau hyn.

Cynhaliwyd astudiaeth beilot gan ymgynghorwyr eiddo cenedlaethol yn seiliedig ar asedau yn ward Treganna, Caerdydd ar ran y Grŵp. Nodwyd ystod o eiddo sy'n addas ar gyfer cydleoli yn yr astudiaeth hon. O ganlyniad cafwyd gwared ar lawer o eiddo dros ben. Roedd y cyfalaf yn sgil hynny ar gael i hwyluso'r gwaith cydleoli ac i adnewyddu eiddo. Mae potensial sylweddol o ran gwneud mwy o waith i symleiddio eiddo ym mhob rhan o Gaerdydd. Mae manteision y project yn cynnwys:

  • Lleihau costau cynnal eiddo;
  • Llai o adeiladau sector cyhoeddus, ond rhai â chyfleusterau gwell;
  • Cyfle i fanteisio ar gyfleoedd i ddarparu gwasanaethau ar y cyd; a
  • Sicrhau cyfalaf sylweddol.

Enw: Charles Coats
Teitl/swydd: Cadeirydd Gweithgor Asedau Caerdydd 
Sefydliad: Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
E-bost: ccoats@caerdydd.gov.uk
Ffôn: 02920785476

Darganfod dogfennau