Menter Twyll Genedlaethol

Mae'r Fenter Twyll Genedlaethol yn ymarfer cydweddu data sy'n helpu cyrff cyhoeddus i ganfod ac atal twyll a gordaliadau o'r pwrs cyhoeddus ledled y DU.

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn paru data bob ddwy fflyneddar hyd a lled sefydliadau a systemau i helpu cyrff cyhoeddus i nodi twyll a gordaliadau. Ers iddi ddechrau ym 1996, mae ymarferion y Fenter wedi arwain at ganfod ac atal gwerth mwy na £35.4 miliwn o dwyll a gordaliadau yng Nghymru a £1.69 biliwn ledled y DU.

Menter Twyll Genedlaethol 2016-17

Arweiniodd y Fenter Twyll Genedlaethol 2016-17 at ganfod ac atal gordaliadau gwerth £5.4 miliwn. 

Cymrodd 48 o gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru ran yn yr ymarfer, gan gynnwys awdurdodau lleol, heddluoedd, awdurdodau tân, cyrff y GIG, Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru a rhai cymdeithasau tai a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Mae rhaglen y Fenter Twyll Genedlaethol yn llwyddiannus oherwydd ei chyfranogwyr, mae mwy o gyfranogwyr yn golygu bod mwy o ddata ar gael i’w ddadansoddi ar gyfer twyll a gordaliadau. 

Menter Twyll Genedlaethol 2018-19

Mae data ar gyfer Menter Twyll Genedlaethol 2018-19 i gael ei gyflwyno gan gyfranogwyr ym mis Hydref 2018. Mae'r dogfennau canlynol yn nodi'r amserlenni a'r manylebau data ar gyfer yr ymarfer.

Lawrlwythwch Amserlen Menter Twyll Genedlaethol ar gyfer 2016-17 [PDF 43KB Agorir mewn ffenest newydd]

Lawrlwythwch Amserlen Disgownt Person Sengl y Dreth Gyngor Menter Twyll Genedlaethol 2018-19 [PDF 42KB Agorir mewn ffenest newydd]

Cod ymarfer ar baru data

Paratowyd Cod Ymarfer ar Baru Data Archwilydd Cyffredinol Cymru [PDF 603KB Agorir mewn ffenest newydd] i gynorthwyo pawb sy'n cymryd rhan mewn gwaith paru data.

Sut all fy sefydliad i gymryd rhan?

Os oes gennych ddiddordeb neu os ydych am ddarganfod mwy cysylltwch â ni ar menter.twyll@archwilio.cymru.