Cynnydd araf wrth fynd i'r afael â materion diogelwch mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru

11 Rhag 2013 - 12:20yp

Adolygiad dilynol ar y cyd yn darganfod bod arferion yn parhau i beri risgiau i blant a phobl ifanc

Mae plant a phobl ifanc sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn parhau i gael eu rhoi mewn perygl. Dyma gasgliad adolygiad dilynol ar y cyd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru a gyhoeddwyd heddiw.

Canolbwyntiodd yr adolygiad ar y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru a byrddau iechyd mewn ymateb i bryderon yn ymwneud â diogelwch a nodwyd yn adroddiad Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a gyhoeddwyd yn 2009.

Mae'r adroddiad dilynol hwn a gyhoeddwyd heddiw yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i'r afael â'r materion diogelwch a amlygwyd yn adroddiad 2009. Roedd y gwelliannau a wnaethpwyd yn cynnwys diwygio polisïau a gweithdrefnau, cryfhau hyfforddiant, ac ehangu gwasanaethau cymorth cymunedo