Gweithdrefnau grantiau blaenorol yn 'anaddas' ar gyfer prosiect Fferm Bysgod Penmon

18 Rhag 2013 - 5:38yp

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ei dull o weithredu grantiau ers hynny, ond nid da lle gellir gwell, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Roedd Llywodraeth Cymru wedi dilyn y gweithdrefnau perthnasol ar y pryd ar gyfer cymeradwyo a rheoli arian grant i Fferm Bysgod Penmon, Ynys Môn. Ond, nid oedd y gweithdrefnau hyn yn addas ar gyfer prosiect mor fawr, cymhleth a mentrus â hwn, gyda £5.2 miliwn o arian cyhoeddus yn y fantol. Er i'r prosiect gyflawni ei brif amcanion, mae adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, a gyhoeddir heddiw, yn dangos i broblemau godi pan oedd y fferm ar waith, gan achosi llygredd a niwsans maes o law.

Costiodd prosiect Fferm Bysgod Penmon £11.9 miliwn. Roedd y prosiect yn cynnig manteision economaidd ac amgylcheddol posibl - ffatri weithredol a 30 o swyddi. Bodlonodd ei amcanion yn hynny o beth. Bu problemau wedyn, fodd bynnag, a arweiniodd at oedi a chostau cynyddol. Y bwriad gwreiddiol oedd cwblhau'r gwaith adeiladu yn 2003, ond oherwydd trafferthion gyda'r dechnoleg dan sylw yn rhannol, ni ddechreuwyd ffermio draenogod môr yno tan 2009.