Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 2

Dyma ail seminar y Grŵp Llywio Rheoli Presenoldeb ar sut y gall ymarferwyr salwch ar draws y sector cyhoeddus ymgysylltu â’u rheolwyr llinell er mwyn darparu gwell rheolaeth a chymorth.

Roedd gan wahanol sefydliadau sy’n gysylltiedig â thema’r seminar, gan gynnwys Hafal, Mind Cymru a Galw Iechyd Cymru, stondinau yn y digwyddiad yn darparu gwybodaeth a rhannu arfer da.

Roedd cynrychiolwyr o Lywodraeth Leol, Awdurdodau’r Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub, Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru yn bresennol.

Y siaradwr gwadd oedd Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr Pobl, Lleoedd a Gwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru, a chafwyd cyflwyniadau gan ymarferwyr ym maes Iechyd Galwedigaethol, y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gofal Iechyd.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys pum sesiwn arddangos:

 • Y Gweithle Ystyriol: Datblygu Diwylliant sy’n Creu Iechyd Meddwl Cadarnhaol 
  Moira Morgan, Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd/ RhNgCC
 • Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus
  Huw Morgans, Heddlu Dyfed Powys
 • Rheoli Straen yn y Gweithle
  Sally Isaacs, Eversheds
 • Rhaglen Cymorth i Gyflogeion Worksure
  Claire Vaughan, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf
 • Iechyd Galwedigaethol 
  Dr Massoud Mansouri, InSync Corporate Healthcare

Pryd a ble

Dydd Iau 6 Mawrth 2012,
0900 - 1300,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Pontyclun CF72 8LX.

a

Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9RZ

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd