Seminar Gweithio Ystwyth

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru, CLlLC a Chwarae Teg Seminar Dysgu a Rennir ar y syniadau a'r arferion diweddaraf ynglyn â sut mae sefydliadau'r Sector Cyhoeddus yn datblygu gweithio ystwyth.

Gellir gwylio'r cyflwynwyr yn trafod eu cyfraniad [Agorir mewn ffenest newydd] i’r seminar.

Hefyd gellir gweld syniadau o’r dydd a rannwyd ar Twitter [Agorir mewn ffenest newydd].

Mae buddion gweithio ystwyth yn fwy perthnasol nag erioed, â'r hinsawdd economaidd bresennol fel ag y mae. Mae'r cysyniad o weithio ystwyth yn estyn heibio'r trefniannau gweithio hyblyg traddodiadol ar gyfer unigolion, ac yn anelu i ddatblygu diwylliant er mwyn gweld y sector cyhoeddus yn gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau, wrth sicrhau darpariaeth gwasanaethau sy'n gwella ac yn ymateb. Mae yna angen sylweddol ar draws y sector cyhoeddus am gyfnewid gwybodaeth fel y gellir rhannu, dysgu neu wella arferion, yn arbennig mewn perthynas ag:

 • Adolygu hyblygrwydd presennol mewn trefniadau gweithio;
 • Adolygu/rhesymoli portffolios eiddo drud;
 • Cyflwyno arferion gweithio ystwyth drwy ddefnyddio TGCh;
 • Y cyd-berthynas rhwng y materion allweddol; Pobl, Llefydd a Phrosesau

Cafodd y seminar ei anelu at rolau o fewn y Sector Cyhoeddus a'r Trydydd sector yng Nghymru, yn arbennig:

 • Rheolwyr Newid;
 • Arweinwyr Polisi;
 • Gweithwyr proffesiynol allweddol o'r adrannau Adnoddau Dynol, Rheolwyr Asedau a TGCh

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys dau sesiwn arddangos lawn:

 • Mark Hooper, Indycube
 • Norma Jarboe, WomenCount

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol:

 • Portffolio Rhesymoli Eiddo – cael y pethau sylfaenol yn gywir
  David Sutherland, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • GWIR Fuddion Gweithio Ystwyth
  Sian Hayward, Cyngor Sir Fynwy
 • Cefnogi Rheolwyr mewn Amgylchedd Gweithio Ystwyth
  Jane Nyhan, Chwarae Teg

Pryd a ble

Dydd Iau 24ain Ionawr 2013
0900 – 1300
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Dydd Mercher 30ain Ionawr 2013
0900 – 1300
Prifysgol Bangor, Bangor

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd