Rheoli Fflyd

Canllawiau clir ac atebion arloesol i helpu sefydliadau i gael y budd mwyaf o'u fflydoedd.

Datblygwyd y canllawiau rheoli fflyd hyn ar ôl cwblhau gwaith archwilio mewn 50 o gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae’r canllaw yn darparu cyngor clir o ran yr hyn y mae angen i chi ei ystyried wrth reoli fflyd sector cyhoeddus. Bydd yn eich helpu i sicrhau fflyd sy'n addas at y diben. Bydd hefyd yn eich helpu i wneud penderfyniadau cost effeithiol o ran caffael, rhedeg a gwaredu eich fflyd.

Mae’r canllaw hefyd yn cynnwys offeryn hunanasesu i alluogi cyrff sector cyhoeddus i adolygu darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eu trefniadau rheoli fflyd.