Asedau

Mae rheoli asedau’n effeithiol yn allweddol er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus yn yr 21ain ganrif. 

Mae sector cyhoeddus Cymru’n gwario dros £500 miliwn y flwyddyn yn rheoli tir ac adeiladau sy’n werth tua £12 biliwn. Fodd bynnag, nid yw asedau’r rhan fwyaf o sefydliadau’n bodloni’r gofynion newidiol ac, o ganlyniad, nid ydynt yn darparu’r gwerth am arian gorau posibl.

Gall rheoli gofynion strategol a gweithredol asedau sy’n cystadlu â’i gilydd fod yn waith cymhleth, ond gall rheolaeth effeithiol helpu i wella darpariaeth gwasanaethau, gwella diogelwch y cyhoedd a staff, lleihau costau gweithredu a chyfrannu at ddatblygu cynaliadwy.

Mae’r ffordd mae sefydliadau sector cyhoeddus yn rheoli eu hasedau’n strategol yn effeithio ar eu gallu i sicrhau gwerth am arian ac, yn y pen draw, ddarparu gwasanaethau gwell. Mae angen i sefydliadau sicrhau bod ganddynt strategaeth gorfforaethol gytûn sy’n darparu fframwaith i helpu i sicrhau bod asedau’n cael eu defnyddio’n effeithiol er mwyn cefnogi darpariaeth gwasanaethau.

Gall rheoli asedau gwmpasu asedau o bob math, gan gynnwys Technoleg Gwybodaeth, Fflydoedd, Adeiladau, Tir a Chyfleusterau.