Ein pobl

Er bod y rhan fwyaf o’n staff yn gweithio’n uniongyrchol ar archwiliadau, mae gennym hefyd weithwyr ym maes gwasanaethau busnes, cyllid, adnoddau dynol, cyfathrebu a TG – oll yn gwneud cyfraniad hollbwysig i waith beunyddiol y sefydliad.

Carwyn ReesCarwyn Rees - Audit Trainee

Rwy’n aelod gweddol newydd o Swyddfa Archwilio Cymru - fe ymunais â’r Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion yn ystod haf 2015 fel Archwilydd Cyllid dan Hyfforddiant. O fewn fy mlwyddyn gyntaf yn y swydd rwyf wedi cael cyfle i weithio mewn awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chyrff llywodraeth ganolog.

Rwyf wedi derbyn llawer o gymorth gan bawb yma yn y Swyddfa Archwilio ym mhob agwedd o fy ngwaith, gan gynnwys arholiadau a lles cyffredinol. Ar ôl dangos diddordeb mewn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, fe ges i gyfle i gynnal gwaith archwilio mewn corff â nifer o staff sy’n siarad Cymraeg.

Dyma un enghraifft o’r cymorth a chyfleoedd mae’r Swyddfa Archwilio yn barod i roi i Archwilwyr dan Hyfforddiant er mwyn iddynt gael y profiad y maen nhw’n dymuno ei gael fel rhan o’r contract hyfforddi.

 

Verity Winn - Archwilydd Perfformiad

Verity Winn

Fe ymunais â Swyddfa Archwilio Cymru yn 2013 fel Swyddog Prosiect Perfformiad - swydd ddatblygu newydd gyda’r nod o ddarparu’r sgiliau a phrofiad y mae ymgeiswyr eu hangen i fod yn archwilwyr perfformiad.

Fel Swyddog Prosiect Perfformiad fe gefais gyfle i weithio ar draws y tair agwedd o’n tîm perfformiad: llywodraeth leol, iechyd, ac astudiaethau cenedlaethol. Roedd yn gyfle gwych i ddysgu gan gydweithwyr ag amrywiaeth eang o brofiadau a datblygu fy nealltwriaeth o wahanol agweddau o waith archwilio.Mae’r swydd yn hynod o amrywiol - o ran y math o waith rwyf yn ei wneud, ond hefyd o ran yr holl bynciau rydyn ni’n ymchwilio iddynt yn ein gwaith gwerth am arian cenedlaethol. 

Fe weithiodd y tîm gyda mi i ddatblygu fy sgiliau drwy hyfforddiant a hyfforddiant mewn gyrfa, a drwy ddarparu cyfleoedd amhrisiadwy i ennill profiad ymarferol. Fe ddeuthum yn Archwilydd Perfformiad i’r tîm astudiaethau cenedlaethol ym mis Medi 2014. Dwi’n cael boddhad mawr o fod yn rhan yn y gwaith proffil uchel sydd o bwys gwirioneddol i’r cyhoedd - dwi wedi mwynhau pob munud ohono!

 

 

 

Sue Henry

Sue Henry - Swyddog Gwasanaethau Busnes

Mae’r adran Gwasanaethau Busnes yn ganolog i waith y swyddfa o ddydd i ddydd, ac mae pob diwrnod yn wahanol. 

Mae fy swydd yn amrywio o archebu cynadleddau bach i ymchwilio i fanylion teithio a all gynnwys amseroedd hedfan a threfnu gwesty – yr elfennau hanfodol hynny sy’n hwyluso gwaith ein staff. Rwy’n hwyluso cyfathrebu’r staff hefyd, trwy gynnal rhwydwaith telathrebu’r sefydliad.

Rwy’n cynorthwyo’r sefydliad adeg cyfarfodydd mewnol a digwyddiadau rhanddeiliaid yn rheolaidd hefyd – trwy gyfarfod a chroesawu cleientiaid, ac esbonio’r trefniadau ymarferol iddynt. Gall digwyddiadau gynnwys rhwng dwsin a thrigain o bobl o sefydliadau amrywiol ag anghenion amrywiol.