Arian Cynghorau Cymuned

Mae dros 740 o gynghorau lleol (cymuned a thref) yng Nghymru. Maent yn gwario tua £35 miliwn y flwyddyn.

Mae pob cyngor yn gyfrifol am reoli eu harian eu hunain yn dda ac i ddiogelu eu hasedau. Mae cynghorau yn cael yr arian hwn o ffïoedd, taliadau a threth gyngor. Mae gwariant cynghorau unigol yn amrywio o ychydig o filoedd o bunnoedd i sawl can mil o bunnoedd.

Mae'r canllaw hwn yn eich helpu i edrych ar ôl arian ac asedau eich cyngor cymuned.

Mae'r canllaw yn cwmpasu'r meysydd canlynol:

  • Pwy sy’n rhan o reoli arian cynghorau cymuned; ac
  • Yr ardaloedd allweddol a'r gwendidau sydd angen i chi ystyried.

Mae hefyd yn cynnwys offeryn hunanasesu i helpu cynghorau cymuned i reoli arian yn effeithiol.