Huw Vaughan Thomas

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Treuliodd Huw Vaughan Thomas ei flynyddoedd cynnar yn Abertridwr. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Chigwell yn Essex cyn cychwyn ar radd mewn Hanes Modern ym Mhrifysgol Durham. Yna symudodd i Brifysgol y Ddinas yn Llundain lle y cyflawnodd radd ôl-raddedig yn y Gwyddorau Gweinyddol. 

Un o swyddi cynharaf Huw oedd bod yn rheolwr Swyddfa Llundain i gwmni London Office of Professional and Executive Recruitment. Yna bu'n Ysgrifennydd Preifat i'r Is-Ysgrifennydd Seneddol dros Gyflogaeth. Ar ôl hynny, cafodd gyfres o swyddi a oedd yn ymdrin â pholisi tâl, hyfforddiant, diswyddiadau a chysylltiadau diwydiannol cyn cael ei benodi’n Gyfarwyddwr Rhanbarthol yr Adran Gyflogaeth yn Ne-orllewin Lloegr ym 1986, ac yna'n Gyfarwyddwr dros Gymru ym 1988.

Ym 1991, symudodd Huw i weithio ym maes llywodraeth leol a chael ei benodi’n Brif Weithredwr Cyngor Sir Gwynedd. Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, symudodd i Gyngor Sir Ddinbych lle bu'n Brif Weithredwr am chwe blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd hefyd yn Ysgrifennydd Cenedlaethol Cynorthwyol SOLACE (Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol) a bu ar ymweliadau cyfnewid gyda Phrif Weithredwyr Tasmania a'r Seland Newydd.

Yn 2001, ymunodd Huw â Taro Consultancy Ltd. Fel Cyfarwyddwr a Phrif Ymgynghorydd, gweithiodd gydag ystod eang o gleientiaid cyhoeddus a phreifat - ar aseiniadau yn cwmpasu meysydd megis cynllunio strategol, adolygiadau llywodraethu, cynllunio sefydliadol, datblygu economaidd a gwerthuso polisïau.

Ers hynny, a than ei benodi yn Archwilydd Cyffredinol, daliodd Huw nifer o benodiadau cyhoeddus o bwys, gan wasanaethu yn fwyaf nodedig fel aelod o Gomisiwn annibynnol Richard ar bwerau a threfniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2002-2004. Bu'n cadeirio Cronfa’r Loteri Fawr yng Nghymru ac yn gwasanaethu ar y Bwrdd Parôl ar gyfer Cymru a Lloegr.

Ymhlith swyddi eraill bu hefyd yn Aelod o Fwrdd y Sefydliad Materion Cymreig a Chyngor Hyfforddiant a Menter Gogledd Cymru, aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor Cymdeithas y Gyfraith, Cyngor Cymorth Clyw a Dosbarthwr y Loteri Olympaidd.

Mae gwaith gwirfoddol ac nid-er-elw Huw wedi ei weld yn Gadeirydd y Cyngor Cofrestru Cenedlaethol ar gyfer Gweithwyr Cyfathrebu Proffesiynol sy'n gweithio gyda Phobl Fyddar, Ymddiriedolwr Cenedlaethol i’r RNID yng Nghymru, aelod o Bwyllgor Cymreig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth y Tywysog a Chadeirydd Canolfan Celfyddydau Plas Glyn y Weddw.

Argymhellwyd Huw Vaughan Thomas gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i’w benodi’n Archwilydd Cyffredinol Cymru ym mis Gorffennaf 2010 ac fe’i penodwyd yn ffurfiol i’r swydd gan ei Mawrhydi y Frenhines, penodiad a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2010. Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, mae'n goruchwylio gwaith archwilio blynyddol ar oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr.

Mae'n Gymrawd o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac yn 2001 fe’i hanrhydeddwyd yn Gydymaith Sefydliad Siartredig Rheolaeth am ei gyfraniad i reolaeth y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Huw yn rhannu ei amser rhwng ei gartref teuluol ger Bae Colwyn a Chaerdydd. Mae'n briod ag Enid Rowlands ac mae ganddo ddau fab a thri o wyrion.

Huw Vaughan Thomas - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 54KB agorir mewn ffenest newydd]

 

Huw Vaughan Thomas