Seminarau dysgu ar y cyd

Mae tîm y Gyfnewidfa Arfer Da yn aml yn cynnig seminarau dysgu ar y cyd yn rhad ac am ddim ar gyfer sefydliadau'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus. 

Mae’r seminarau hyn yn rhan o’n hymrwymiad parhaus i rannu gwybodaeth ac arfer da er mwyn hwyluso gwelliant yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yng Nghymru.

Eu nod yw annog cynrychiolwyr i rannu a/neu dysgu gan gynrychiolwyr eraill. Maent yn fan cychwyn ar broses hirach, yn annog cynrychiolwyr i rannu gwybodaeth tu allan i awyrgylch y seminar.

Mae’r seminarau’n cael eu strwythuro o amgylch egwyddorion allweddol y Gyfnewidfa Arfer Da. Maent yn un dull lle rydym yn ymddwyn fel ‘cwndid’ ar gyfer rhannu gwybodaeth.

Bydd yr allbynnau o bob seminar yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen briodol yn adran ‘digwyddiadau’r gorffennol’. Mae’r rhain yn cynnwys gwybodaeth a rennir gan gynrychiolwyr, ymholiadau neu bryderon a gweithrediadau yr hoffai cynrychiolwyr eu gweld yn cael eu gweithredu.

Gweld: Digwyddiadau i ddod

Gweld: Digwyddiadau'r gorffennol