Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

31 Maw 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio ac Arolygu a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Drwy fy ngwaith ar archwilio cyfrifon, rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth. Cyflawnodd yr Ymddiriedolaeth warged wrth gefn o £49,000 ar ddiwedd 2009-10.
 
Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

  • er bod cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn gywir ymhob ffordd berthnasol, gellid gwella'r broses o baratoi cyfrifon ymhellach; 
  • mae gan yr Ymddiriedolaeth systemau cyfrifyddu a rheolaeth fewnol priodol ar waith, ond mae angen atgyfnerthu rhai meysydd ymhellach. 

Wrth roi barn ddiamod, rwyf wedi tynnu sylw'r Ymddiriedolaeth at nifer o faterion. Mae'r rhain yn ymwneud â'r broses o gau cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn a'r broses o baratoi datganiadau ariannol ac, yn benodol, yr angen i wella ansawdd y papurau gwaith sy'n ategu'r datganiadau ariannol a'r broses adolygu ansawdd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau